تعرفه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰
تعرفه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰

تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰

به گزارش دامیران؛ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعرفه های خدمات درمانی پیشگیری، آزمایشگاهی و بهداشتی دامپزشکی به تفکیک نوع خدمات دربخش غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ با افزایشی متناسب با ارزش خدمات ارائه شده و افزایش قیمت تمام شده لوازم مصرفی به شرح ذیل اعلام میگردد:

 1. برای عملیات خارج از درمانگاه علاوه بر تعرفه های درمانگاهی بر اساس زمان صرف شده توسط عوامل مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور (با احتساب زمان رفت و برگشت) تا ساعت اول ۸۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر ساعت پس از آن ۶۵۰.۰۰۰ ریال به کل هزینه ها اضافه میشود. خدمات جراحی، سخت زایی، اصلاح پرولاپس، سزارین، واکسیناسیون و سایر خدمات پیشگیری و درمانی به ازای هر ساعت اضافه بر ساعت اول ۵۰ درصد تعرفه ساعت اولیه، اضافه می گردد.
 2. در ایام تعطیل و ساعات شبانه (۱۰ شب تا ۷ صبح) ۳۵ درصد به تعرفه پیشگیری و درمانگاهی اضافه میگردد.
 3. در صورت مراجعه به دامپزشک متخصص مرتبط (دارای مدرک تخصصی معتبر) ۳۰ درصد به تمامی تعرفه ها اضافه میشود.
 4. خدمات درمانی داخل و یا خارج درمانگاه در یک مزرعه برای گل های طیور باسنهای مختلف، جداگانه محاسبه میشود.
 5. خدمات درمانی خارج از درمانگاه طیور شامل ویزیت و بازدید از تاسیسات مختلف مرغداری، معاینه، کالبدگشایی تنظیم برنامه درمانی و ارائه برنامه های بهداشتی و پیشگیری و واکسیناسیون و جیره غذایی درمانی می باشد.
 6. خدمات و برنامه های ماهیانه طیور حداقل برای چهار بازدید در طول یک ماه محاسبه شده است .
 7. مشاوره غیر حضوری با دامپزشک ۵۰ درصد مبلغ خدمات خارج درمانگاهی محاسبه می شود .
 8. در خدمات درمانی داخل درمانگاه مرغ گوشتی به ازای هر ۱۰ هزار قطعه اضافی ۴۰ درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد.
 9. در خدمات درمانی داخل درمانگاه گله پولت، مرغ تخم گذار به ازای هر ۲۰ هزار قطعه اضافی ۳۰ درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد.
 10. در خدمات درمانی داخل درمانگاه گله پولت مادر و مرغ مادر به ازای هر ۱۰ هزار قطعه اضافی ۳۰ درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد.
 11. در خدمات درمانی خارج درمانگاه طیور گوشتی و پولت با مرغ تخمگذار همسن به ازای هر ۱۰۰۰۰ قطعه ظرفیت بالاتر مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال به تعرفه تعیین شده اضافه می گردد.
 12. در موضوع خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی طیور در صورتی که بیش از یک نوع واکسن همزمان تلقیح یا تزریق شود ۳۰ درصد از کل تعرفه کم میشود.
 13. چنانچه به دلیل صعب العور بودن با تعدد و پراکندگی واحدهای اپیدمیولوژیک در شیفت کاری تعداد دام واکسینه شده به سقف میانگین ۵۰۰ رأس در روز نرسد، با موافقت دستگاه ارجاع کننده با تأیید نظام دامپزشکی استان با محاسبه ضریب تعدیل متناسب تا سقف ۵۰۰ رأس محاسبه می شود.
 14. خدمات آزمایشگاهی شامل تحویل نمونه، آماده سازی و آزمایش نمونه و اعلام پاسخ کتبی است.
 15. مابه التفاوت هزینه مواد مصرفی خدمات آزمایشگاهی نسبت به سال قبل به تعرفه خدمات آزمایشگاهی اضافه میشود و به عهده متقاضی می باشد.
 16. هزینه سم، مواد ضدعفونی، واکسن و کلیه مواد مصرفی به عهده دامدار میباشد.
 17. تهیه دارو، سرم و کلیه هزینه های مواد مصرفی در جراحی و سایر موارد به عهده دامدار میباشد.
 18. مواردی که متقاضی دامدار است هزینه تردد به عهده دامدار میباشد و مواردی که متقاضی سازمان دامپزشکی کشور است هزینه تردد به عهده سازمان دامپزشکی میباشد.
 19. هزینه ارسال نمونه به عهده دامدار می باشد.
 20. هزینه واکسیناسیون بر علیه بیماری هاری هر قلاده- رأس ۱۴۰.۰۰۰ ریال می باشد.
 21. هزینه مفید کردن حیوان اگزوتیک و پرمخاطره با هماهنگی صاحب دام توافقی است.
 22. مواردی که در تعرفه ها پیش بینی نگردیده برحسب مورد با توافق طرفین انجام میشود.

جدول شماره ۱- خدمات درمانی دامپزشکی نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) – داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)
۱ معاینه ، مشاوره و نسخه نویسی یک راس ۵۵۰.۰۰۰
۲ مدیریت پیگیری روند درمان ۲۰۰.۰۰۰
۳ تشخیص آبستنی با سونوگراف ۵۶۰.۰۰۰
۴ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه اسنیچ یک (۱ لاشه) ۸۰۰.۰۰۰
۵ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج دو (۱ لاشه) ۱.۹۵۰.۰۰۰
۶ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج یک سیار (۱ لاشه) ۱.۲۰۰.۰۰۰
۷ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج دو سیار (۱ لاشه) ۳.۰۰۰.۰۰۰
۸ تزریقات وریدی (هر تزریق) ۶۰.۰۰۰
۹ تزریقات زیرجلدی و عضلانی (هر تزریق) ۴۰.۰۰۰
۱۰ اسرم تراپی (هر بطری) ۳۰۰.۰۰۰
۱۱ تزریقات انفوزیون ۲۵۰.۰۰۰
۱۲ فحل یابی و مدیریت بهداشتی تلقیح مصنوعی ۲۸۰.۰۰۰
۱۳ تلقیح مصنوعی ۳۲۰.۰۰۰
۱۴ گچ گیری ۲۸۰.۰۰۰
۱۵ گواهی سلامت گله ۴۲۰.۰۰۰
۱۶ ارزیابی اسپرم ۱.۰۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۲- خدمات جراحی دامپزشکی نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز)  – داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)
۱ جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم) ۸۵۰.۰۰۰
۲ جراحی آترزی آنال بره و بزغاله ۱.۷۰۰.۰۰۰
۳ جراحی فتق ۲.۸۰۰.۰۰۰
۴ جراحی عمده ۲.۵۰۰.۰۰۰
۵ اصلاح سخت زایی ۱.۰۰۰.۰۰۰
۶ سخت زایی ۱.۸۵۰.۰۰۰
۷ سخت زایی؛ اپیزوتومی با بخیه استیج یک ۲.۲۵۰.۰۰۰
۸ سخت زایی، اپیزوتومی با بخیه استیج دو ۴.۲۰۰.۰۰۰
۹ سخت زایی: فتوتومی استیج یک ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۰ سخت زایی؛ فتوتومی استیج دو ۴.۲۰۰.۰۰۰
۱۱ سزارین ۵.۶۰۰.۰۰۰
۱۲ اصلاح پرولاپس واژن ساده ۸۵۰.۰۰۰
۱۳ اصلاح پرولاپس واژن پیچیده ۱.۱۵۰.۰۰۰
۱۴ اصلاح پرولاپس رحم ساده ۱.۱۵۰.۰۰۰
۱۵ اصلاح پرولاپس رحم پیچیده ۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۶ اخته کردن بره و بزغاله (روش بسته و همراه با بی حسی موضعی) ۲۸۰.۰۰۰
۱۷ تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی تا ۵۰ رأس ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی بیش از ۵۰ راس،  به ازای هر راس ۲.۰۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۳- خدمات پیشگیری و درمانی دامپزشکی نشخوارکنندگان بزرگ (گاو، گاومیش و شتر) – داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)
۱ معاینه ، مشاوره و نسخه نویسی بک راس ۷۵۰.۰۰۰
۲ مدیریت پیگیری روند درمان ۳۵۰.۰۰۰
۳ تشخیص آبستنی ۴۰۰.۰۰۰
۴ تشخیص آبستنی با سونوگراف ۵۷۰.۰۰۰
۵ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج یک (۱ لاشه) ۱.۹۰۰.۰۰۰
۶ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج دو (۱ لاشه) ۸.۰۰۰.۰۰۰
۷ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج یک سیار (۱ لاشه) ۲.۸۰۰.۰۰۰
۸ کالبدگشایی سیستماتیک لاشه استیج دو سیار (۱ لاشه) ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۹ معاینه دستگاه تناسلی ۴۸۰.۰۰۰
۱۰ معاینه دستگاه تناسلی با سونوگراف ۸۵۰.۰۰۰
۱۱ تزریق داخل رحمی ۳۵۰.۰۰۰
۱۲ فحل یابی و مدیریت بهداشتی تلقیح مصنوعی ۲۸۰.۰۰۰
۱۳ تلقیح مصنوعی ۳۵۰.۰۰۰
۱۴ انتقال جنین به ازای هر رأس گاو دهنده ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ تزریق عضلانی و زیر جلدی (هر تزریق) ۶۰.۰۰۰
۱۶ تزریق وریدی (هر تزریق) ۹۰.۰۰۰
۱۷ هزینه بستری کردن هر رأس گاو در یک شبانه روز ۱.۵۵۰.۰۰۰
۱۸ عکس برداری و نتیجه هر قطع عکس کوچک ۸۰۰.۰۰۰
۱۹ عکس برداری و نتیجه هر قطع عکس بزرگ ۹۵۰.۰۰۰
۲۰ تشخیص ناهنجاری و اصلاح سم هر رأس گاو ۸۰۰.۰۰۰
۲۱ شست و شو و پانسمان زخم ۵۶۰.۰۰۰
۲۲ گچ گیری ۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۳ تزریق داخل پستانی هر سرپستان ۸۵.۰۰۰
۲۴ سرم تراپی (هر بطری) ۵۵۰.۰۰۰
۲۵ اندوسکوپی ۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۶ تزریقات انفوزیون ۵۰۰.۰۰۰
۲۷ گواهی سلامت گله ۴.۲۰۰.۰۰۰
۲۸ ارزیابی اسپرم ۱.۰۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۴- خدمات جراحی دامپزشکی نشخوارکنندگان بزرگ، (گاو، گاومیش و شتر) – داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)
۱ جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم) ۱.۵۰۰.۰۰۰
۲ سزارین ۷.۰۰۰.۰۰۰
۳ جراحی لاپاروتومی ۵.۲۰۰.۰۰۰
۴ جراحی لاپاروسکپی ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۵ جراحی لاپارورومینوتومی ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۶ جراحی لاپاروتومی همراه با رفع چسبندگی احشاء ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ جراحی جابجایی شیردان ۱.۵۰۰.۰۰۰
۸ بخیه بریدگی کوچک ۱.۰۵۰.۰۰۰
۹ بخیه بریدگی متوسط ۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۰ بخیه بریدگی وسیع ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۱ اصلاح سخت زایی استیج یک ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۲ اصلاح سخت زایی استیج دو ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ سخت زایی با اپیزوتومی با بخیه استیج یک ۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۴ سخت زایی اپیزوتومی با بخیه استیج دو ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ فتوتومی استیج یک ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۶ افنوتومی استیج دو ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ اصلاح پیچ خوردگی رحم ۴.۲۰۰.۰۰۰
۱۸ اصلاح پیچ خوردگی رحم و زایمان طبیعی ۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۹ اصلاح پرولاپس واژن ساده ۱.۳۰۰.۰۰۰
۲۰ اصلاح پرولاپس واژن پیچیده ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۱ اصلاح پرولاپس رحم ساده ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۲ اصلاح پرولاپس رحم پیچیده ۲.۳۰۰.۰۰۰
۲۳ جراحی قطع دم ۱.۳۵۰.۰۰۰
۲۴ جراحی قطع انگشت ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۵ رفع استنوز سرپستانک با سوند ۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۶ رفع استنوز سرپستانک با سوند کورت دار ۱.۳۵۰.۰۰۰
۲۷ جراحی محدود سرپستانک ۱.۸۲۰.۰۰۰
۲۸ جراحی سرپستانک  complicated ۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۹ جراحی محوطه بطنی ۵.۸۰۰.۰۰۰
۳۰ جراحی فتق نافی ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۱ جراحی اصلاح پنوموواژینا ۲.۶۰۰.۰۰۰
۳۲ جراحی اصلاح پارگی رکتو واژینا ۳.۸۵۰.۰۰۰
۳۳ تخلیه هر چشم ۲.۳۰۰.۰۰۰
۳۴ جراحی انحراف قضیب ۳.۰۰۰.۰۰۰
۳۵ جراحی زبان گاو شیرخوار ۲.۳۰۰.۰۰۰
۳۶ قطع تاندون در گوساله ۱.۶۰۰.۰۰۰
۳۷ قطع هر شاخ با استفاده از بی حسی موضعی ۸۲۵.۰۰۰
۳۸ جراحی آترزی آنال گوساله ۱.۹۰۰.۰۰۰
۳۹ هیسترکتومی (متعاقب پرولاپس رحم) ۲.۸۰۰.۰۰۰
۴۰ قطع و برداشت پرولاپس رکتوم ۲.۳۰۰.۰۰۰
۴۱ اخته کردن گوساله (روش باز) همراه با بی حسی ۲.۴۰۰.۰۰۰
۴۲ اخته کردن گوساله (روش بسته) همراه با بی حسی ۴۸۰.۰۰۰
تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور

جدول شماره ۵ – خدمات درمانی (طیور) – داخل درمانگاه

نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰ عنوان خدمت ردیف
۷۸۰.۰۰۰ مرغ گوشتی تا ۱۰ هزار قطعه ۱
۱.۳۵۰.۰۰۰ گله پولت و مرغ تخم گذار تا ۳۰ هزار قطعه ۲
۲.۲۰۰.۰۰۰ گله مرغ مادر ۳۰-۱۰ هزار قطعه ۳
۸۵۰.۰۰۰ کالبدگشایینمونه گله م صنعتی؛هر۱۰هزار قطعه ۴
۵۰۰.۰۰۰ کالبد گشایی نمونه گله ماکیان بومی تا۱۰۰قطعه ۵
۶۳۰.۰۰۰ کالبد گشایی نمونه گله ماکیان بومی تا ۱۰۰۰قطعه ۶
۹۰۰.۰۰۰ کالبد گشایی نمونه گله ماکیان بومی ۱۰۰۰تا۵۰۰۰قطعه( تعداد بالا ت رصععتی  محسوب می شود ) ۷
۷۰۰.۰۰۰ برسی مستقیم مدغوع با میکروسکوپ ۸

جدول شماره ۶- خدمات درمانی (طیور) – داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰
۱ مرغ گوشتی و پولت  تا ۱۰ هزار قطعه ۲.۷۰۰.۰۰۰
۲ مرغ تخم گذار تا ۳۰ هزار قطعه ۳.۵۰۰.۰۰
۳ مرخ مادر تا ۲۰ هزار قطعه ۵.۸۰۰.۰۰۰
۴ مرغ مادر ۵۰-۲۰ هزار قطعه ۶.۹۰۰.۰۰۰
۵ مرغ مادر بالاتر از  ۵۰ هزار قطعه ۷.۴۰۰.۰۰۰
۶ شترمرغ تا۲۰ قعطه ۲.۷۰۰.۰۰۰
۷ شتر  مرغ ۱۰۰-۲۰ قطعه ۲.۵۰۰.۰۰۰
۸ شتر مرغ ۲۰۰-۱۰۰ قطعه ۳.۸۵۰.۰۰۰
۹ شتر مرغ ۵۰۰-۲۰۰قطعه ۳.۸۵۰.۰۰۰
۱۰ شترمرغ از ۵۰۰قطعه به بلا ۵.۰۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۷- خدمات بهداشتی درمانی دامپزشکی (آبزیان)

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)۱۴۰۰
۱ مراکز  تکثیر ماهیان سردابی ۵۰۰-۲۰۰هزار قطعه ۲.۳۵۰.۰۰۰
۲ مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون قطعه ۲.۷۰۰.۰۰
۳ مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۲-۱ میلیون قطعه ۲.۹۵۰.۰۰۰
۴ مراکز تکثیر ماهیان سردابی ۵-۲میلیون قطعه ۳.۰۰۰.۰۰۰
۵ مراکز تکثیر ماهیان  گرمابی ۱ میلیون قطعه ۲.۹۵۰.۰۰۰
۶ مراکز تکثیر ماهیان  گرمابی ۲-۱ میلیون قطعه ۳.۱۵۰.۰۰۰
۷ مراکز تکثیر ماهیان گرمابی ۵-۲میلیون قطعه ۳.۱۵۰.۰۰۰
۸ مراکز تکثیر ماهی های گرمابی از ۵ میلیون قطعه به بالا ۲.۷۵۰.۰۰۰
۹ مراکز پرورش ماهیان سردابی تا۱۰ تن ۲.۷۰۰.۰۰۰
۱۰ مراکز پرورش ماهیان سردابی ۱۰-۳۰ تن ۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۱ مراکز پرورش ماهیان سردابی ۳۰-۵۰ تن ۳.۱۵۰.۰۰۰
۱۲ مراکز پژوهش ماهیان سردابی ۵۰-۱۰۰ تن ۳.۷۵۰.۰۰۰
۱۳ مراکز پرورش ماهیان سردابی از ۱۰۰ تن به بالا ۳.۷۵۰.۰۰۰
۱۴ مراکز پرورش ماهیان گرمابی تا ۵ تن ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۵ مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۱۰- ۵ تن ۲.۹۵۰.۰۰۰
۱۶ مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۵۰-۱۰ تن ۳.۱۵۰.۰۰۰
۱۷ مراکز پرورش ماهیان گرمابی ۱۰۰- ۵۰ تن ۳.۱۵۰.۰۰۰
۱۸ مرا کی مراکز پرورش ماهیان گرمابی از ۱۰۰ تن به بالا ۳.۱۵۰.۰۰۰
۱۹ مراکز تکثیر میگو تا ۲۰ میلیون قطعه ۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۰ راکز تکثیر میگو از ۲۰ میلیون قطعه به بالا ۲.۹۵۰.۰۰۰
۲۱ مراکز پرورش میگو تا ۵ تن ۲.۹۵۰.۰۰۰
۲۲ مراکز پرورش میگو۱۰۰ -۵۰تن ۳.۱۵۰.۰۰۰
۲۳ مراکز پرورش میگو از ۱۰۰ تن به بالا ۳.۷۵۰.۰۰۰
۲۴ مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۲.۷۵۰.۰۰۰
۲۵ محل های شخصی نگهداری ماهیان زینتی ۲.۱۵۰.۰۰۰

جدول شماره ۸- خدمات بهداشتی -درمانی دامپزشکی (زنبور عسل)

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال)۱۴۰۰
۱ مشاوره بهداشتی درمانی در زنبور عسل ۳.۰۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۹- خدمات مشاوره بهداشتی و ارائه راهکار در سطح گله (روزانه)

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰
۱ نشخوار کنندگان کوچک(گوسفند وبز) ۷.۵۰۰.۰۰۰
۲ نشخوار کنندگان بزرگ(گاو،گاومیش،شتر) ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۳ مدیرت لنگش گله نشخوارکنندگان بزرگ تا۱۰۰ راس ۶.۰۰۰.۰۰۰
۴ مدیرت لنگش گله نشخوار کنندگان بزرگ۱۰۱تا۴۰۰راس ۹.۸۰۰.۰۰۰
۵ مدیرت لنگش گله نشخوار کنند گان بزرگ ۴۰۰راس به بالا ۱۳.۸۰۰.۰۰۰
۶ مدیرت ورم پستان گله نشخوارکنند گان بزرگ تا ۱۰۰راس ۶.۰۰۰.۰۰۰
۷ مدریت ورم پستان گله نشخوار کنندگان بزرگ ۱۰۱تا ۴۰۰راس  ۹.۸۰۰.۰۰۰
۸ مدریت ورم  پسان گله نشخوار کنندگان بزرگ ۴۰۰راس به بالا ۱۳.۸۰۰.۰۰۰

جدول شماره ۱۰ – خدمات پیشگیری و بهداشتی دام پزشکی (بز و گوسفند)

 

 

ردیف

 

 

عنوان خدمت

 

نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰ نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰ نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰
(تا۱۵۰راس به ازاءهر راس) (از۱۵۱ تا ۳۰۰راس به ازاء هر راس) (از ۳۰۱راس به بالا به ازاء هر راس)
۱ مایه کوبی زیر جلدی گوسفند و بز ۵.۲۲۵ ۳.۸۲۲ ۲.۹۳۲
۲ مایه کوبی علیه تیلریوز ۸.۵۲۷ ۶.۶۰۱ ۶.۰۵۲
۳ خورانید دارو ۶.۰۴۱ ۴.۲۵۶ ۴.۱۱۷
۴ سمپاشی بدن دام ۶.۲۱۹ ۴.۳۸۱ ۳.۹۵۸
۵ حمام ضد کنه ۶.۰۴۱ ۴.۲۹۲ ۳۸.۴۳
۶ صب شماره همزمان با مایه کوبی و یا نمونه برداری هر راس( جفت پلاک) ۶.۲۵۰ ۴.۳۳۷ ۳.۱۸۹
۷ تهیه و ارسال گزارش پس از خدمات پیشگیری و بهداشتی ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷
۸ آماده سازی گله و بررسی شرایط پیش از خدمات پیشگیری و بهداشت ۳.۹۴۸ ۳.۹۴۸ ۳.۹۴۸
۹ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ۳.۰۸۰ ۳.۰۸۰ ۳.۰۸۰
۱۰ علامت گذاری ۳.۱۵۸ ۲.۳۳۵ ۱.۷۸۵
 • در صورتی که واکسن دام روغنی عضلانی باشد ، ۳۰ درصد به تعرفه ها اضافه خواهد شد
 • در مسافت های بیش از ۵۰کیلومتر مینای حق راه توافی می باشد

جدول شماره ۱۱- خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی (گاو وگوساله)

 

 

 

ردیف

 

 

عنوان خدمت

 

نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰ نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰ نرخ تعرفه (ریال) ۱۴۰۰
(تا۱۵۰راس به ازاءهر راس) (از۱۶ تا ۵۰راس به ازاء هر راس) (از ۵۱راس به بالا به ازاء هر راس)
۱ مایه کوبی زیر جلدی گاو و گوسفند ۴۷.۱۴۳ ۱۸.۸۵۷ ۱۱.۵۹۳
۲ مایه کوبی علیه نیلریوز ۹۶.۲۷۸ ۴۶.۷۶۴ ۲۷.۲۳۳
۳ خورانید دارو ۴۶.۶۷۵ ۲۳.۰۶۴ ۱۵.۷۸۸
۴ سمپاشی بدن دام ۲۸.۰۴۹ ۲۱.۱۹۹ ۱۳.۲۸۳
۵ حمام ضد کنه ۵۵.۱۸۷ ۲۷.۴۵۷ ۱۵.۶۴۹
۶ نصب شماره همزمان با مایه کوبی و یا نمونه برداری هر راس( جفت پلاک) ۴۳.۳۷۱ ۲۱.۴۲۹ ۱۲.۸۸۴
۷ تهیه و ارسال گزارش پس از خدمات پیشگیری و بهداشتی ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۷
۸ آماده سازی گله و بررسی شرایط پیش از خدمات پیشگیری و بهداشت ۴۹.۳۵۰ ۳۹.۴۸۰ ۱۹.۷۴۰
۹ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ۳۹.۹۰۰ ۲۹.۴۰۰ ۱۴.۷۰۰
۱۰ علامت گذاری ۲۳.۰۷۱ ۱۱.۵۳۵ ۷.۰۰۴
 • در صورتی که واکسن دام روغنی عضلانی باشد ، ۳۰ درصد به تعرفه ها اضافه خواهد شد
 • در صورتی که واکسن دام روغنی عضلانی باشد ، ۳۰ درصد به تعرفه ها اضافه خواهد شد

 

جدول شماره ۱۲- نصب شماره؛ نشخوارکننده کوچک و بزرگ؛ (تدابیر کنترل و پیشگیری)

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه(ریال )۱۴۰۰
۱ نصب شماره گوش هر راس جفت – پلاک گوسفند ۱۱.۰۶۰
۲ نصب شماره گوش هر راس جفت پلاک – گاو و گاومیش  شتر ۲۲.۲۰۴
۳ نصب پلاک قابل رهگیری هر ارس گوسفند / بز ۹۸.۷۰۰
۴ نصب پلاک قالب رهگیری هر راس گاو ، گاومیش و شتر ۱۹۷.۴۰۰

جدول شماره ۱۳ خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشگی طیور به ازاء هر قطعه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه(ریال )۱۴۰۰
۱ مایه کوبی قطره چشمی تا ۱۰ روزگی ۳۲۲
۲ مایه کوبی قطره‌چشمی ۱۰ -۲۰ روزگی ۴۳۴
۳ مایه کوبی قطره‌چشمی بالاتر از ۲۰ روزگی ۴۹۰
۴ تلقیح آبله ۴۹۰
۵ مایه کوبی به روش اسپری ۲۲۷
۶ مایه کوبی به روش آشامیدنی ۲۱۴
۷ مایه کوبی تزریقی تا۱۰ روزگی ۴۳۴
۸ مایه کوبی تزریقی ۲۰- ۱۰روزگی ۴۶۲
۹ مایه کوبی تزریقی ۲۰-۳۰ روزگی ۵۴۶
۱۰ مایه کوبی تزریقی ۳۰ روزگی به بالا ۶۷۹
۱۱ نوک چینی تا ۳۰ روزگی ۱.۰۴۳
۱۲ نوک چینی تا ۳۰ روزگی ۱.۱۲۷
۱۳ مایه کوبی شتر مرغ ۱۱۰.۶۰۰
۱۴ مایه کوبی طیور ۳.۷۸۰
۱۵ تهیه و ارسال گزارش پس از خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی ۱۹۹
۱۶ آماده سازی گله و نظارت بر عملیات خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی ۲۹۸
۱۷ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها هر قطعه مرغ گوشتی ظرفیت گرلن تا ۲۰ هزار قطعه ۷۰۸
۱۸ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها هر قطعه مرغ گوشتی ظرفیت ۵۳۸
گله ۲۱ تا ۵۰ هزار قطعه
۱۹ نظارت بر انجام فارسی کنترل بیماری ها موتور جوش ظرفیت جریمه بالای ۵۰ هزار قطعه

 

۳۵۴
۲۰ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری هر قطعه نیمچه تخم گذار ظرفیت گله تا ۳۰هزار قطعه ۱.۳۰۹
۲۱ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها و هرقطعه نیمچه ‌تخمگذار ظرفیت گله ۳۱تا۶۰ هزار قطعه ۵۹۸
۲۲ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها و هرقطعه و هرقطعه نیمچه ‌تخمگذار ظرفیت گله بالای ۶۰ هزار قطعه توافقی
۲۳ نظارت بر انجام واکسیناسیون کنترل بیماریها هر قطعه نیمچه تخمگذار بالای ۱۳ هفته ۱۶۶۳
۲۴ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها هر قطعه مرغ تخمگذار ظرفیت گله  ۳۰ هزار قطعه ۲.۲۸۷
۲۵ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها هر قطعه مرغ تخمگذار ظرفیت ۲۱ تا ۶۰ هزار قطعه ۱۲۸۷
۲۶ نظارت بر انجام واکسیناسیون و کنترل بیماری ها هر قطره مرد تخمگذار ظرفیت گله بالای ۶۰ هزار قطع ۸۲۰
 • در مسافت های بیش از ۵۰ کیلومتر مبنای حض راه توافقی می باشد

 

 

جدول شماره ۱۴ خدمات آزمایشگاهی

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه(ریال )۱۴۰۰
۱ اندازه گیری درصد رطوبت ۴۴۶,۲۵۰
۲ اندازه گیری خاکستر ۵۶۵,۲۵۰
۳ اندازه گیری خاکستر غیر محلول در اسید ۵۲۵,۰۰۰
۴ اندازه گیری پروتئین خام ۹۵۲.۰۰۰
۵ اندازه گیری پروتئین قابل هضم ۲.۴۰۹.۷۵۰
۶ ندازه گیری (TVN کلیه ازتهای فرار) ۷۵۹۵۰۰
۷ اندازه گیری چربی خام ۸۹۶.۰۰۰
۸ اندازه گیری چربی تام ۱.۴۷۰.۰۰۰
۹ اندازه گیری فیبر ۱.۱۲۰.۰۰۰
۱۰ اندازه گیری فسفر ۱.۱۲۰.۰۰۰
۱۱ اندازه گیری کلسیم ۱.۱۲۰.۰۰۰
۱۲ اندازه گیری فسفر محلول در آب و اسید ۱,۲۰۵,۷۵۰
۱۳  اندازه گیری فلوئور در مواد غذایی ۲,۲۴۰۰۰
۱۴ آزمایش فسفاتازشیر ۵۰۴.۰۰۰
۱۵ اندازه گیری سختی آب ۷۸۴.۰۰۰
۱۶ اندازه گیری نمک آب ۵۰۴.۰۰۰
۱۷ اندازه گیری نمک ۶۷۲.۰۰۰
۱۸ اندازه گیری انرژی ۳.۴۳۸.۷۵۰
۱۹  اندازه گیری پر اکسید ۹۸۰.۰۰۰
۲۰  اندازه گیری پراکسید در چربی استخراجی ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۱ اندازه گیری اوره کمی ۱.۱۰۲.۵۰۰
۲۲ آزمایش الایزای طیور عمومی ۴۵۹.۳۷
۲۳ آزمایش الایزای طیور تخصصی ۴۷۲.۵۰۰
۲۴ آزمایش الایزای دام بزرگ عمومی ۷۶۵.۶۲۵
۲۵  آزمایش الایزای دام بزرگ تخصصی ۷۸۷.۵۰۰
۲۶ ارگانولپتیک ۲۶۲.۵۰۰
۲۷ اندازه گیری آفلاتوکسین و سایر توکسین ها (TLC) ۲.۲۶۸.۰۰۰
۲۸ اندازه گیری pH ۲۹۵.۱۵۰
۲۹ اندیس صابونی ۸۷۵.۰۰۰
۳۰ اندازه گیری اسیدیته چربی ۶۸۲.۵۰۰
۳۱ اندیس ید ۶۵۶.۲۵۰
۳۲ اندازه گیری قندها (هر کدام) ۸۹۲.۵۰۰
۳۳ اندازه گیری چربی شیر (ژربر) ۳۹۳.۷۵۰
۳۴ اندازه گیری اسیدیته شیر ۴۵۵.۰۰۰
۳۵ کشت و آنتی بیوگرام طیور ۱.۱۲۰.۰۰۰
۳۶ کشت بی هوازی ۱.۶۳۶.۲۵۰
۳۷ شمارش باکتری های موازی مزوفیلیک ۵۹۵.۰۰۰
۳۸ شمارش کلی فرمها ۵۹۵.۰۰۰
۳۹ جستجوی اشریشیا کلی ۷۰۰.۰۰۰
۴۰ شمارش استافیلوکوک اورئوس ۸۹۶.۰۰۰
۴۱ جستجوی استافیلوکوک اورئوس ۹۶۶.۰۰۰
۴۲ جستجوی استافیلوکوک اورئوس ۱.۱۵۵.۰۰۰
۴۳  جستجو کلیه استرپتوکوکهای مدفوعی (انتروکوکوسها-گروه D لانسفیلد) ۹۹۷.۵۰۰
۴۴ شمارش باسیلوس سریوس ۷۷۷.۰۰۰
۴۵ جستجوی سالمونلاها ۱.۵۱۹.۰۰۰
۴۶ جستجوی لیستریا منوسیتوژنز ۲.۴۰۶.۲۵۰
۴۷ جستجوی ویبریو پاراهمولیتیو کوس ۱.۱۹۳.۵۰۰
۴۸ جستجوی پزودوموناس آئروژنز ۶۱۶.۰۰۰
۴۹ جستجوی پرسینیاها ۱.۳۸۶.۰۰۰
۵۰ جستجوی کامپیلوباکتر ژژونی ۲.۵۰۲.۵۰۰
۵۱ سروتاپینگ سالمونلا ۱.۸۳۷.۵۰۰
۵۲ تشخیص مایکوپلاسما ۲.۸۴۹.۰۰۰
۵۳ کشت قارچ بیماریزا ۱.۱۲۸.۰۰
۵۴ کشت عمومی قارچ (پوشال) ۱.۰۲۹.۰۰۰
۵۵ شمارش کیکها ۸۹۶.۰۰۰
۵۶ آزمایش مستقیم قارچ ۳۹۳.۷۵۰
۵۷ شمارش کلیه میکروبهای هوازی در آب با پساب (HPC) ۶۱۶.۰۰۰
۵۸ شمارش کلیه کلی فرم ها در آب با پساب (MPN) ۷۰۰.۰۰۰
۵۹ شمارش کلیه کلیفرمهای مدفوعی در آب یا پساب (MPN) ۷۰۰.۰۰۰
۶۰ شمارش کلیه استرپتوکوکهای مدفوعی (آنتروکوکوسها-گروه D لانسفیلد) ۷۰۰.۰۰۰
۶۱ شمارش تخم یا لارو انگل در گرم EPG یا LPG (هرکدام) ۲۶۲.۵۰۰
۶۲ ازمایش CBC ۷۵۶.۰۰۰
۶۳ آزمایش کامل ادرار ۷۲۸.۰۰۰
۶۴ آزمایش انگل های خونی (مستقیم) ۲۲۷.۵۰۰
۶۵ ازمایش MG راپید برای هر نمونه ۲۱۰.۰۰۰
۶۶ آزمایش MS راپید برای هر نمونه ۲۲۳.۱۲۵
۶۷ آزمایش SP راپید برای هر نمونه ۲۱۰.۰۰۰
۶۸ آزمایش HIND برای هر نمونه ۸۴.۰۰۰
۶۹ آزمایش HIAI برای هر نمونه ۹۰.۶۵۰
۷۰ PCR ۲.۲۳۱.۲۵۰
۷۱ RT PCR ۲.۸۸۸.۵۰۰
۷۲ Time PCR Real ۴.۲۰۰.۰۰۰
۷۳ تعیین آلودگی در پودر گوشت و ماهی و فرآورده های گوشتی ۶ گونه

 (مرغ، گاو، گوسفند، خوک ، اسب ، بز ) به روش PCR

۴.۵۵۰.۰۰۰
۷۴ تعیین گلوکز خون یا ادرار ۱۵۴.۰۰۰
۷۵ تعیین مقدار اوره خون با ادرار هر کدام ۱۴۰.۰۰۰
۷۶ تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار ۱۲۶.۰۰۰
۷۷ تعیین مقدار اسید اوریک ۱۲۶.۰۰۰
۷۸ تری گلیسرید خون ۱۲۶.۸۴۰
۷۹ کلسترول خون ۱۴۱.۰۵۰
۸۰ اندازه گیری HDLC خون ۱۹۳.۳۸۹
۸۱ اندازه گیری LDLC خون ۱۶۱.۰۰۰
۸۲ اندازه گیریVLDVcخون ۱۳۴.۷۵۰
۸۳ اندازه گیری سدیم خون یا ادرار ۱۲۹.۵۰۰
۸۴  اندازه گیری پتاسیم خون با ادرار ۱۲۹.۵۰۰
۸۵ اندازه گیری کلر خون با ادرار ۱۲۷.۷۵۰
۸۶ لیتیم ۱۶۸.۰۰۰
۸۷ تعیین میزان کلسیم خون با ادرار ۲۲۴.۰۰۰
۸۸ تعیین فسفر خون یا ادرار ۲۰۴.۴۰۰
۸۹ اندازه گیری آهن خون ۱۶۲.۷۵۰
۹۰ اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن (TIBC) ۳۱۵.۰۰۰
۹۱ تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار ۱۹۶.۰۰۰
۹۲ اندازه گیری آلبومین خون ۲۰۴.۴۰۰
۹۳ تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین ۳۱۵,۰۰۰
۹۴ اندازه گیری بیلی روبین خون شامل (توتال و مستقیم) ۳۱۵,۰۰۰
۹۵ (SGOT) AST ۱۹۳.۵۵۰
۹۶ (SGPT) ALT ۱۹۶.۰۰۰
۹۷ فسفاتاز قلبایی (ALP) ۱۹۶.۰۰۰
۹۸ توتال CK با CPK ۷۲۸.۰۰۰
۹۹ آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی ۲۹۷.۵۰۰
۱۰۰ الیپاز خون ۲۲۷.۵۰۰
۱۰۱  ایزوسیترات دهیدروژناز ۱۸۳.۷۵۰
۱۰۲ سوربیتول دهیدروژناز ۱۹۲.۵۰۰
۱۰۳ گاما گلوتامیل ترانسفراز ( GT Gamma) ۷۷۷,۰۰۰
۱۰۴ تستهای هورمونی (هرکدام به روش ELISA) ۷۸۷.۵۰۰
۱۰۵ فیبرینوژن ۵۳۹.۰۰۰
۱۰۶ مس ۵۳۹.۰۰۰
۱۰۷ روی ۵۳۹.۰۰۰
۱۰.۸ BHBA ۵۷۷.۵۰۰۰
۱۰.۹ NEFA ۷۸۴.۰۰۰
۱۱۰ DIFF. WBC ۵۷۷.۵۰۰۰
۱۱۱ HB + HCT ۱۷۳.۶۰۰
۱۱۲ (IgG (qualitative ۱۷۲.۶۰۰
۱۱۳ اندازه گیری نام اسیدهای چرب (G.C ) ۳.۶۴۰,۰۰۰
۱۱۴ الیدینه عسل ۲۱۱,۰۰۰
۱۱۵ فند احیا کننده قبل از هیدرولیز و ساکارز عسل ۱٫۰۲۲,۷۵۰
۱۱۶ نسبت فروکتوز به گلوکز عسل ۱٫۲۰۷۵۰۰
۱۱۷ دیاستاز عسل کمی ۷۲۸,۰۰۰
۱۱۸ هیدروکسی متیل فورفورات عسل کمی ۶۸۲۵۰۰
۱۱۹ جستجوی اسپور کلستریدیومهای احیاکننده سولفیت در عسل ۸۴۰,۰۰۰
۱۲۰ قارچ اسموفیلیک عسل ۷۸۷۵۰۰
۱۲۱ مواد جامد غیر محلول ۳۲۸۱۲۵
۱۲۲ رطوبت ۳۲۸,۱۲۵
۱۲۳ خاکستر عسل ۶۱۶,۸۷۵
۱۲۴ هدایت الکتریکی عسل          ۴۱۶.۵۰۰
۱۲۵ pHعسل ۳۲۸,۱۲۵
۱۲۶ اندازه گیری کربوهیدرات ۱,۲۵۱,۲۵۰
۱۲۷ پلیت ارسالی برای باکتری و قارچ ۲۲۰.۵۰۰
۱۲۸ آزمایش الایزای ویروسی در دام کوچک ۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۹ LDHI ۸۷۵,۰۰۰
۱۳۰ اندازه گیری منیزیوم ۲۴۵,۰۰۰
۱۳۱ جستجوی شیگلا ۱.۵۷۵,۰۰۰
۱۳۲ اکشت مدفوع و ادرار ۹۵۲.۰۰۰
۱۳۳ پاتولوژی ۲.۱۳۷۵۰۰
۱۳۴ هاری Rabies-Ab ۶۶۵۰,۰۰۰
۱۳۵ pH در آب و پساب ۱۷۹,۷۶۰
۱۳۶ TDS_کل مواد محلول ۳۱۴.۵۸۰
۱۳۷ کدورت در آب و پساب ۶۸۹.۰۸۰
۱۳۸ سختی کل بر حسبCACO۳ ۶۲۹.۱۶۰
۱۳۹ اندازه گیری کلسیم بر حسب ca در آب و پسآب ۸۲۳.۹۰۰
۱۴۰ اندازه گیری منیزیوم بر حسب Mg در آب و پسآب ۸۲۳.۹۰۰
۱۴۱ اندازه گیری کلرور بر حسب Clدر آب و پساب ۶۸۹.۰۸۰
۱۴۲ اندازه گیری سولفات بر حسب ۴SO در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۴۳ اندازه گیری سدیم بر حسب Na در آب و پساب ۸۲۳.۹۰۰
۱۴۴ اندازه گیری آمونیاک بر حسب ۳NH در آب و پساب ۹۲۴.۰۰۰
۱۴۵ اندازه گیری نیترات بر حسب ۳NO در آب و پساب ۱.۲۳۵.۸۵۰
۱۴۶ اندازه گیری نیتریت بر حسب ۲NO در آب و پساب ۸۲۳.۹۰۰
۱۴۷ اندازه گیری کلر باقیمانده در آب و پساب ۳۸۵.۰۰۰
۱۴۸ اندازه گیری رنگ در آب و پساب ۶۷.۴۱۰
۱۴۹ اندازه گیری آلومینیوم بر حسب Al در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۰ اندازه گیری آهن بر حسب Fe در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۱ اندازه گیری مس بر حسب Cu  در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۲ اندازه گیری نیکل بر حسب Ni در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۳ اندازه گیری روی بر حسب Zn در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۴ اندازه گیری کروم بر حسب Cr در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۵ اندازه گیری منگنز بر حسب Mn در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۶ اندازه گیری سیانید بر حسب CN در آب و پساب ۸۹۱,۳۱۰
۱۵۷ اندازه گیری سرب بر حسب Pb در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۸ اندازه گیری کادمیوم بر حسب Cd در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۵۹ اندازه گیری جیوه بر حسب Hg در آب و پساب ۱.۱۰۱.۰۳۰
۱۶۰ اندازه گیری بر ، بر حسب B در آب و پساب ۹۸۰.۰۰۰
۱۶۱ اندازه گیری باریوم بر حسب Ba در آب و پساب ۸۲۳.۹۰۰
۱۶۲ اندازه گیری فلوراید بر حسب F در آب و پساب ۱.۲۳۵.۸۵۰
۱۶۳ اندازه گیری مولیبدن بر حسب Mo در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۶۴ اندازه گیری آنتیموان بر حسب Sb در آب و پساب ۹۵۸.۷۲۰
۱۶۵ اندازه گیری ارسنیک بر حسب As  در آب و پساب ۱.۱۰۱.۰۳۰
۱۶۶ اندازه گیری سلنیوم بر حسب Se در آب و پساب ۶۷۸.۷۲۰
۱۶۷ اندازه گیری وانادیوم بر حسب V در آب و پساب ۶۷۸.۷۲۰
۱۶۸ اندازه گیری اکسیژن در آب و پساب ۳۲۳.۰۰۰
۱۶۹ اندازه گیری دما در آب و پساب ۱۸.۲۰۰
۱۷۰ اندازه گیری دی اکسید کربن در آب و پساب ۳۲۲.۰۰۰
۱۷۱ اندازه گیری TSS در آب و پساب ۱۹۶.۰۰۰
۱۷۲ اندازه گیری ارتو فسفات در آب و پساب ۶۹۳.۰۰۰
۱۷۳ اندازه گیری PCB در آب و پساب ۳.۱۷۸.۰۰۰
۱۷۴ اندازه گیری SYH در آب و پساب ۳۲۲.۰۰۰
۱۷۵ اندازه گیری قلیائیت در آب و پساب ۳۷۸.۰۰۰
۱۷۶ اندازه گیری سم قارچی آفلاتوکسین توتال به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۷۷ اندازه گیری سم قارچی زرآلتون به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۷۸ اندازه گیری سم قارچی توکسین ۲T به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۷۹ اندازه گیری سم قارچیDON به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۰ اندازه گیری سم قارچی ۱B توتال به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۱ اندازه گیری سم قارچی M ۱ به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۲ اندازه گیری سم قارچی نومونیسین به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۳ اندازه گیری سم قارچی اکراتوکسین به روش HPLC ۵.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۴ اندازه گیری آفلاتوکسین توتال ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۸۵ اندازه گیری آفلاتوکسین R الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۸۶ اندازه گیری آفلاتوکسین IM ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۸۷ اندازه گیری زرآلنون ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۸۸ اندازه گیری توکسین DON ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۸۹ اندازه گیری توکسین ۲T ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۹۰ اندازه گیری فومو نیسین ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۹۱ اندازه گیری کراتوکسین ( الایزا) ۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۹۲ اندازه گیری مالاشیت گرین به روش  lc-MS.IMS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۳ اندازه گیری لوکو مالاشیت گرین به روش LC-MS.IMS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۴ اندازه گیری کریستال ویوله مالاشیت گرین به روشLC-MS.IMS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۵ اندازه گیری لوگو کریستال ویوله مالاشیت گرین به روش LC-MS.MS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۶ اندازه گیری متیلن بلو مالاشیت گرین به روش  LC-MS.IMS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۷ اندازه گیری ملامین مالاشیت گرین به روش LC-MS.IMS ۵.۸۰۰.۰۰۰
۱۹۸ اندازه گیری آنتی بیوتیک های موجود در گروه های سولفانامید . تتراسایکلین ، آنتی بیوتیک های بتالاکتام، کوئینولون ها با فلوئوروگوئینولون ها ، ماکرولید و آمینو گلیکوزیدها هر RUN به روش LC-MS.IMS ۵.۹۰۰.۰۰۰
۱۹۹ اندازه گیری هیستامین به روش HPLC ۵.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۰ آزمایش الایزای IBD طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۱ آزمایش الایزایIBV طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۲ ازمایش الایزای MG طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۳ ازمایش الایزای MS طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۴ آزمایش الایزای ND طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۵ آزمایش الایزای REO طیور ۴۹۰.۰۰۰
۲۰۶ آزمایش الایزای ART طیور ۵۵۰.۰۰۰
۲۰۷ آزمایش الایزای ORT طیور ۵۵۰.۰۰۰
۲۰۸ آزمایش الایزای EOS طیور ۵۵۰.۰۰۰
۲۰۹ ازمایش الایزا Al طیور ۵۵۰.۰۰۰
۲۱۰ آزمایش الایزای CAV طیور ۵۹۰.۰۰۰
۲۱۱ آزمایش الایزای ILT طیور ۵۹۰.۰۰۰
۲۱۲ آزمایش الایزایAE طیور ۵۹۰.۰۰۰
۲۱۳ آزمایش الایزایIBR-Ab دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۱۴ آزمایش الایزای BVD-Ab دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۱۵ آزمایش الایزای  DVD-AG دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۱۶ آزمایش الایزای  IBR-Ab دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۱۷ آزمایش الایزای  NCOSPORA-Ab دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۱۸ آزمایش الایزای PORA TUBERC COSIS-Ab دام بزرگ(یون) ۹۳۰.۰۰۰
۲۱۹ آزمایش الایزای  IBR-GB دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۲۰ آزمایش الایزای  FMD-TYPE A دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۲۱ آزمایش الایزای ۰ FMD-TYPE دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۲۲ آزمایش الایزای ۱FMD-TYPE ASIA دام بزرگ ۹۳۰.۰۰۰
۲۲۳ آزمایش الایزای MYCOPLASMA Bois دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۴ آزمایش الایزای TOTAL IG دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۵ آزمایش الایزای PPR دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۶ آزمایش الایزای CHLAMYDIAدام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۷ آزمایش الایزای  CRYPTOSPORDIA-AG دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۸ ازمایش الایزای  CORONARIS-AG دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۹ آزمایش الایزای ROTAVIRUS-AG دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۳۰ آزمایش الایزای  E.COLI(K ۹۹AG ( دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۳۱ ازمایش الایزای BLUE TORGUE Ab دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۳۲ آزمایش الایزای  TOXOPLASMA -Ab دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۳۳ آزمایش الایزای  EIA-Ab دام بزرگ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۳۴ آزمایش الایزای  EHV-Ab دام بزرگ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۳۵ آزمایش الایزای  EVA-Ab دام بزرگ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۳۶ آزمایش الایزای WEST N.U-Ab دام بزرگ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۳۷ آزمایش الایزای IBR-GE دام بزرگ ۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۳۸ آزمایش ملامین در شیر به روش الایزا ۹۳۰.۰۰۰
۲۳۹ آزمایشSCC شیر تانک ۵۲۰.۰۰۰
۲۴۰ آزمایش SCC انفرادی ۱۴۰.۰۰۰
۲۴۱ آنالیز میکروبی ورم پستان در شیر تانک ۲.۶۵۰.۰۰۰
۲۴۲ آنالیز الکل اتانول متانول ایزوپروپانول ۳.۵۰۰.۰۰۰
۲۴۳ آزمایش الایزای لپتوسپیرا هاردجو ۱.۱۵۰.۰۰۰
۲۴۴ آزمایش لپتوسپیرا به روش MAT ۱.۸۱۰.۰۰۰
۲۴۵ پروفایل اسیدآمینه در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۴۶ آزمایش ملامین در مواد غذایی به روش الایزا ۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۴۷ آزمایش هیستامین در مواد غذایی به روش الایزا ۲.۴۹۰.۰۰۰
۲۴۸ اندازه گیری Al در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۴۹ اندازه گیری Mn در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۰ اندازه گیری Pb در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۱ اندازه گیری Fe در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۲ اندازه گیری Zn در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۳ اندازه گیری Mo در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۴ اندازه گیری I در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۵ اندازه گیری Cu در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۶ اندازه گیری Cr در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۷ اندازه گیری B در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۸ اندازه گیری Sb در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۵۹ اندازه گیری Mg در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۰ اندازه گیری P در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۱ اندازه گیری Ca در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۲ اندازه گیری Ba در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۳ اندازه گیری V در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۴ اندازه گیری Co در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۵ اندازه گیری Cl در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۶ اندازه گیری Na در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۷ اندازه گیری S در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۸ اندازه گیری Ag در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۶۹ اندازه گیری CN در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۷۰ اندازه گیری Ni در مواد غذایی به روش جذب اتمی ۱.۶۹۰.۰۰۰
۲۷۱ اندازه گیری Hg در مواد غذایی به روش جذب اتمی VGA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۷۲ اندازه گیری AS در مواد غذایی به روش جذب اتمی VGA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۷۳ اندازه گیری Sb در مواد غذایی به روش جذب اتمی VGA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۷۴ اندازه گیری Se در مواد غذایی به روش جذب اتمی VGA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۷۵ اندازه گیری ویتامین k1 در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۷۶ اندازه گیری ویتامین k3 در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۷۷ اندازه گیری ویتامین D3 در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۷۸ اندازه گیری ویتامین A در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۷۹ اندازه گیری ویتامین k1 در مواد غذایی به روش HPLC ۶.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۰ اندازه گیری ویتامین E در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۱ اندازه گیری ویتامین E در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۲ اندازه گیری ویتامین B1 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۳ اندازه گیری ویتامین B2 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۴ اندازه گیری ویتامین B3 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۵ اندازه گیری ویتامین B5 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۶ اندازه گیری ویتامین B6 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۷ اندازه گیری ویتامین B7 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۸ اندازه گیری ویتامین B9 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۸۹ اندازه گیری ویتامین B12 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۹۰ اندازه گیری ویتامین H2 در مواد غذایی به روش HPLC ۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۹۱ اندازه گیری ویتامین C در مواد غذایی به روش HPLC ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۲ آزمایش PCR جهت تشخیص IBR ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۳ آزمایش PCR جهت تشخیص FMD ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۴ آزمایش PCR جهت تشخیص CAV ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۵ آزمایش PCR جهت تشخیص IBH ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۶ آزمایش PCR جهت تشخیص NEOSPORA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۷ آزمایش PCR جهت تشخیص SALMONELLA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۸ آزمایش PCR جهت تشخیص BABESIQ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۹۹ آزمایش PCR جهت تشخیص MYCOPLASMA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۰ آزمایش PCR جهت تشخیص MCF ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۱ آزمایش PCR جهت تشخیص CHLAMYDIA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۲ آزمایش PCR جهت تشخیص MG ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۳ آزمایش PCR جهت تشخیص MS ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۴ آزمایش PCR جهت تشخیص LSD ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۵ آزمایش PCR جهت تشخیص LEPTOSPIRA ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۶ آزمایش PCR جهت تشخیص Q-FEVER ۲.۲۵۰.۰۰۰
۳۰۷ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص Al ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۰۸ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص BVD ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۰۹ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص ND ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۰ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص PPR ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۱ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص REO ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۲ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IBV ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۳ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص BLV ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۴ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص AE ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۵ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص TRT ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۶ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IHNV ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۷ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص IPN ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۸ آزمایش RT-PCR جهت تشخیص Q-FEVER ۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۱۹ آزمایش time PCR real جهت تشخیص FMD ۴.۲۵۰.۰۰۰
۳۲۰ آزمایش time PCR real جهت تشخیص BVD ۴.۲۵۰.۰۰۰
۳۲۱ آزمایش time PCR real جهت تشخیص IBV ۴.۲۵۰.۰۰۰
۳۲۲ آزمایش time PCR real جهت تشخیص EHV ۴.۲۵۰.۰۰۰
۳۲۳ آزمایش time PCR real جهت تشخیص ND ۴.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۴ آزمایش time PCR real جهت تشخیص IBV ۴.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵ آزمایش time PCR real جهت تشخیص Al ۴.۲۵۰.۰۰۰
 • روش آزمایش بر اساس پروتکل سازمان ملی استاندارد ایران

جدول شماره ۱۶ – خدمات بهداشتی دامپزشکی جایگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه (ریال )
۱ سمپاشی و ضدعفونی جایگاه تا ۲۰۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع ۸۰۵
۲ سمپاشی و ضدعفونی جایگاه از ۲۰۰۰ متر مربع به بالا به ازای هر متر مربع اضافی ۷۰۱
۳ اشعله افکنی جایگاه تا ۲۰۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع ۱.۱۹۰
۴ شعله افکنی جایگاه از ۲۰۰۰ متر مربع به بالا به ازای هر متر مربع اضافی ۱.۰۵۳

منبع: دامیران
نویسنده: تحریریه دامیران
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=9581
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
تعرفه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.7/5 - (8 امتیاز)

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

15 − 6 =