روز مهندس، معرفی رشته علوم دامی
روز مهندس، معرفی رشته علوم دامی
post

روز مهندس، معرفی رشته علوم دامی

من کوشش خواهم کرد سرمایه‌های هستی چون ماده انرژی محیط‌ زیست و نیروی کار را سرمایه‌های تمام بشر بدانم و در حفظ و کاربرد درست و بهسازی آن‌ها کوشش نمایم.

بخشی از سوگندنامه مهندسین

امروز پنجم اسفند سال یک هزار و سیصد و نود و نه  هجری شمسی، روز بزرگداشت دانشمند برجسته خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس است. به این بهانه میپردازیم به رشته مهندسی علوم دامی و اهمیت آن در این صنعت..

رشــته علــوم دامی مجموعه علوم و فنونی اســت کــه در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی، مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورداســتفاده قرار می گیرد.

این رشــته به تربیت نیروها در مقاطع کاردانی، مهندســی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، با هدف تأمین نیروهای متخصص در واحدهای دامپــروری، ســازمان ها و نهادهای تخصصی، مراکز آموزشــی در مقاطع متوسطه و عالی و تربیت مدیران و مهندسان امور دام در بخش های دولتی و تعاونی می پردازد.

 

هر دانشجوی علوم دامی لازم است تا با پنج مقوله اساسی این رشته به شرح ذیل آشنا باشد:

۱- پرورش  دام  به  نحو صحیــح ، منطقی  و عملی  که  در این  میان تغذیه  به عنوان  عاملی  بسیار مهم  در پرورش  مطرح  است و به دنبال آن، مسئله  مراتع  و کشت  علوفه  نیز مطرح  می شود.

۲- اصلاح  نــژاد که  با هدف بهبود کیفیت و کمیت تولیدات دامی می شود

۳- بهداشــت دام که  باعث  کاهش  تلفات  و ضایعات و افزایش  توان تولیدی گله می شود

۴- مدیریت نیروی  انسانی که به یاری آن از نیروهای  فعال  در مزارع  به  نحو مطلوب  بهره برداری شود.

۵- فروش و بازاریابی  که  بر اســاس  این  عامــل ، باید نحوه عرضه تولیدات به بازار بررسی شود تا در سطح تولید افتی ایجاد نشود.

دانش و علم علوم دامی  به  بررسی  و مطالعه  این  پنج  عامل  و نقش  آن ها در پرورش  دام  می پردازد. البته  در کشور ما پرورش  هر دامی  در رشــته  علوم  دامی  نمی گنجد؛ برای  مثال  پرورش  آبزیان  بیشتر در رشته  شــیلات  مطرح  می شود؛ همچنین پرورش  سگ ، گربه  یا خوک  نیز رایج  نیست.

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

آشنایی با گرایش های دانش علوم دامی

دانشــجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را دارند، می توانند به گرایش های این رشته که شامل تغذیه دام، تغذیه طیور، اصلاح نژاد دام و فیزیولوژی دام است، بپردازند.

 تغذیه نشخوارکنندگان:

تغذیه دام یکی از راه های بهره وری در اســتفاده از منابع خوراک، تهیــه جیره های متعادل و متــوازن به منظور تامیــن احتیاجات غذایی دام و طیور اســت؛ به طوری که در یک واحد دامپروری ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ها مربوط به تغذیه می شــود.

مدیریت دام های پرواری مثل زمان خشــکی، آبستنی، شــیرواری یا شیرخوارگی بایــد با یک برنامه ریزی صحیح انجام گیــرد.

دام های پرواری نیاز بــه غذای کم حجم و مقوی دارند تا به لحاظ اقتصادی برای دامدار مقرون به صرفه باشــند.

دامداران باید کلیه نکات مربوط به تغذیه حیوان و عوامل محیطی را با اســتفاده از وسایل نرم افزاری دقیق مورد بررســی قرار دهند تا علاوه بر حفظ ســلامت دام و استفاده درست از حداکثر ظرفیت ژنتیکی آن ها بتوان تولیدات به صرفه ای داشته باشند.

معرفی رشته علوم دامی
دام های پرواری نیاز بــه غذای کم حجم و مقوی دارند

ازآنجایی کــه اقتصادی بــودن تولیدات دامی تابــع نوع خوراک و تعادل جیره غذایی اســت، به منظور تولید یک جیره مناسب برای نشخوارکنندگان باید ارزش غذایی انواع خوراک را تعیین کرد.

در راستای وضعیت فعلی کشور درباره تغذیه نشخوارکنندگان صحبتی با استاد رشــته علوم دامی دکتر ناصریان داشتیم: کشور ایران در ســال های اخیر در زمینه تغذیه نشــخوارکنندگان پیشرفت های چشــم گیری داشــته اســت که به اختراعات مهمی چون فرایند تبدیــل برگ نخل خرما به خوراک مفید دامی در بوشــهر، قرص آهســته رهش که مواد معدنی برای بدن دام را به مدت ۴ تا ۶ ماه تامین می کند، اشــاره نمود.

البته این پیشرفت را مدیون همکاری دانش آموختگان رشته های کشاورزی در واحدهای تولیدی هستیم و امیدواریم در ســال های آتی این انتقال دانش از دانشــگاه ها به سمت تولیدات افزایش یابد.

اصلاح نژاد و ژنتیک دام:

جایگاه علم ژنتیک در کشورهای صنعتی با جایگاه فعلی این رشته در ایران بســیار متفاوت است.

بنابراین محتاج تلاش بسیاری برای جبران کاستی هاســت.

البته این به آن معنا نیســت که در کشور ما تحقیقات ژنتیکی انجام نمی گیرند و فارغ التحصیلان این رشته جذب هیچ مرکزی نمی شوند، بلکه ســازمان های مختلفی وجود دارنــد که به فعالیت هــای تحقیقاتی می پردازنــد از جمله مراکز مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انستیتو پاستور، مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیســتی.

مهندسی ژنتیک، مجموعه روش ها و فنونی که تکیه گاه اصلی آن ها زیست شناسی مولکولی و بخصوص ژنتیک مولکولی است اطلاق می شود.

به منظور معرفی رشــته اصلاح نژاد و ژنتیک، دکتر سخاوتی استاد ژنتیک کمی گروه علوم دامی گفت: بهترین راه برای معرفی رشته ژنتیک مولکولی مقایســه آن با ژنتیک کمی است.

دانشجویان در رشته ژنتیک کمی بیشتر از روش های محاسباتی آمار و ریاضیات بهــره می گیرند و فارغ التحصیلان ایــن گرایش می توانند به عنوان اصلاح گر در آزمایشــگاه ها و مراکز تحقیقات مشغول به کار شوند.

در مورد رشــته ژنتیک مولکولی باید دانست دانشجویان بیشتر با موجودات زنده و کارهای آزمایشگاهی مختلف که مهم ترین آن ها  روش PCR است، در ارتباط اند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آزمایشگاه های ژنتیک کمی و مولکولی و مراکز تحقیقات مشغول به کار شوند.

تغذیه طیور:

بــا توجه به افزایش جمعیت جهان نیاز بیشــتر به مواد پروتئینی روزبه روز افزایش می یابد.

همین مســئله باعث شــد بســیاری از حیوانات که گوشــت آن هــا قابلیت مصرف برای انســان را دارد، به صــورت اهلی درآمــده و با پــرورش صنعتی آن ها بخشــی از احتیاجات پروتئینی جوامع بشــری را برطرف کرد.

در کشورهای مختلف جهان سال هاســت که پرورش بلدرچین به صورت یکی از شاخه های مهم صنعت پرورش طیور تجلی پیدا کرده است؛ بدین منظور مزرعه های بزرگی در بسیاری از کشورها ایجاد شد.

در کشور ایران پرورش بلدرچین از دیرباز تاکنون رواج داشته است.

کمی درباره دامپزشکان و بازار کار دامپزشکی

از جمله علل توسعه صنعت طیور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- سادگی تأســیس مزارع پرورش طیور

۲- مقرون به صرفه بودن تولیــدات طیور به دلیل ضریب تبدیل پایین، توان تولید نســل یا به عبارت دیگر موالید بالا

۳- مناسب تر بودن محصولات طیور برای فراوری

۴- ترکیب مطلوب تر گوشت طیور برای سلامتی انسان از لحاظ قابلیت هضم و ترکیب بیوشــیمیایی مطلوب تر و همچنین عدم وجود بیماری مشــترک بین انسان و طیور

۵- پیشرفت های به دســت آمده در ژنتیک، مدیریت، بهداشــت و درمان و…

۶- نبود تضادهای مذهبی برای مصرف طیور.

معرفی رشته علوم دامی
بــا توجه به افزایش جمعیت جهان نیاز بیشــتر به مواد پروتئینی روزبه روز افزایش می یابد.

 حوزه فعالیت دانش آموختگان علوم دامی

پس از آشنایی دانشــجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم دامی با اهداف این رشــته و زمینه های فعالیت و تخصص در گرایش های مختلف آن، بــه معرفی صنعت، ســازمان ها و نهادهای مربوطه و هدف گذاری جهــت تربیت نیروهای موفق بــا توانایی های علمی و عملــی بالا می پردازیم.

گسترش پپتیدهای ضد میکروبی در پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی

صنایع مرتبط با علوم دامی بدین شــرح می باشد:

 1. سازمان های دولتی که شامل سازمان های نظام مهندسی، جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی می شود.
 2. انجمن هــای صنفی، تعاونی ها و اتحادیه ها که شــامل اتحادیه گاوداران، زنبــورداران، مرغ گوشــتی، مرغ تخم گذار، شــترمرغ، بلدرچین، شیلات و … می شود.
 3. صاحبان صنعت از جمله کارخانه های خوراک دام در بخش مواد افزودنی، مکمل سازی، کنستانتره و علوفه، شرکت های خریدوفروش خوراک.
 4. مراکز پژوهشی و واحدهای تحقیق و توسعه.
 5. واحدهای صنعتی پرورش دام و طیور.

 

در ایــن خصوص توضیح مختصری از هدف گذاری ها، عملکردهای راهبردی، برنامه ریزی ها و خدمات هر سازمان لازم است:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:

عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری، جنگل کاری، مرتع داری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم.

از جمله اهداف ســازمان نظام مهندســی می توان بــه موارد زیر اشــاره کرد:

تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشــاورزی

تلاش در جهت حفظ انســجام

هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین امور کشــاورزی با دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی

حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش

تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

 

خدمات و اختیارات ســازمان نظام مهندســی شــامل:

همکاری و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای گســترش و پیشبرد فعالیت های علمی و تحقیقاتی در امور کشــاورزی و منابع طبیعی، همکاری با مراجع ذی ربط برای تعییــن و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات امور کشــاورزی و منابع طبیعــی، تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مســتمر اعضای سازمان، تدوین دســتورالعمل ها و ضوابط خــاص صنفی و حرفه ای، صدور کارت عضویت و اعطای شــماره نظام مهندســی به مهندســین کشاورزی و رشته های مرتبط و همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل در دوره های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط، حق عضویت در سازمان را دارند.

سازمان جهاد کشاورزی:

شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی شامل ۷ بخش به قرار زیر است:

 1. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت
 2. امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی
 3. امور منابع طبیعی و آبخیزداری
 4. امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی
 5. امور کشاورزی دام و آبزیان
 6. امور حمایتی بخش کشاورزی
 7. امور بازرگانی در بخش کشاورزی.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت:

 1. تعیین سیاســت ها و راهبردهای مربوط به بخش کشــاورزی، توســعه و عمران روستاها و مناطق عشــایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توســعه کشــاورزی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار.
 2. انجام بررســی ها و اقدامــات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشــور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی کشور.
 3. تهیــه، تدوین، اجرا و بهنگام ســازی نظام های اطلاع رســانی ۳ کشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری.
 4. تهیه استانداردها و ضوابط برنامه ریزی لازم در زمینه تأسیسات و زیرساخت ها موردنیاز تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی.
 5. نظارت و ارزشیابی عملکرد، فعالیت های مؤسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه و ایجاد هماهنگی.
 6. نظارت و ارزشــیابی برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد کشــاورزی به منظور ســنجش میزان کارایی و اثربخشی آن ها.

آشنایی با شغل و تاریخچه دامپزشکی

 امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی:

۱- انجام پژوهش کاربردی و توسعه ای در زمینه های زیر:

الــف- آب وخاک، اصلاح بــذر و نهال، اصلاح نــژاد، پرورش دام و آبزیان، جنــگل، مرتع و آبخیزداری، آفــات بیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن.

ب- افزایــش بهــره وری، کاهــش ضایعات و بهبــود کیفی تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی.

ج- تهیه و تولید ســرم ها و مواد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی، آبزیان و بیماری های مشــترک میان انسان و دام.

۲- حفاظت، جمع آوری، ارزیابی و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیســتی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی، جنگلی و دام و آبزیان و میکروارگانیسم ها و حشرات مفید و زیان آور کشاورزی در چارچوب وظایف محول شده.

۳- برنامه ریــزی و اجرای آموزش های علمــی، کاربردی و فنی و حرفه ای شــاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاســت های مصوب و همچنین آموزش روش هــا و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولیدکنندگان مربوطه.

۴- مطالعــه، طراحی و بهینه ســازی الگوهــا و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آن ها.

۵- برنامه ریزی و ارائه نتایج پژوهش های انجام شــده به کارکنان، ۵ تولیدکننــدگان و بهره برداری بخش کشــاورزی و نیز شــناخت مســائل و مشکلات آن ها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه های ترویجی.

 

خدمات سازمان جهاد کشاورزی در حوزه ی علوم دامی شامل:

 1. برنامه ریــزی و اتخــاذ تدابیر لازم به منظــور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشــاورزی و دســتیابی به الگوهای کشت متناســب با منابع آب در دســترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور.
 2. تامین بهداشــت دام و فرآورده های مربوط بــه آن و مبارزه با بیماری های دامی مشــترک انســان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام، کارخانه های تولید خوراک دام و ســایر تأسیسات و مراکز تهیه، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی.
 3. نظارت و کنترل بر تولید واردات و مصرف مایه ها و ســایر مواد بیولوژیکی موردنیاز دامی.
 4. برنامه ریــزی و انجــام اقدامات لازم به منظور ایجاد گســترش شــبکه های پیش آگاهی و مراقبت، پیشــگیری، قرنطینه گیاهی و تشــخیص و مبارزه با آفات و بیماری هــای عمومی، همگانی و ســایر آفات و بیماری های گیاهی و نظارت بــر روند تولید، توزیع و مصرف ســموم موردنیاز بخش کشاورزی با رعایت شاخص های زیست محیطی کشور.
 5. برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح های مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام.
 6. توســعه کمی و کیفی تولیدات دامــی و تدوین و اجرای نظام دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاه ها.
 7. برنامه ریــزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ، احیاء و توســعه و بهره برداری مناســب از منابع آبــزی، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اســلامی ایران و توسعه پرورش آبزیان در کشور.
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد
معرفی رشته علوم دامی
معرفی رشته علوم دامی

اتحادیه ها و تعاونی های دامداران و گاوداران:

اتحادیــه مرکزی تعاونی های کشــاورزی دامــداران ایران با تحت  پوشش داشتن ۳۳  اتحادیه اســتانی، بیش از  ۶۰۰ شرکت تعاونی و یک میلیون و ۳۰۰ هزارعضو دامدار اولین و بزرگ ترین شــبکه تعاونی های تخصصی بخش کشــاورزی است که در سال  ۱۳۷۵ تأســیس شد.

این اتحادیه در چارچوب وظایف تعریف شده در اساســنامه، اقداماتــی باید انجام دهد کــه حاصل آن، کاهش  اقتصادی شــدن تولید هزینه هــای تولید و افزایش درآمد و نهایتا برای دامداران باشد.

از اهداف اتحادیه گاوداران و دامداران می توان به موارد زیر اشــاره کرد:

 1. بسترســازی مناســب جهت دریافت وظایــف قابل واگذاری به بخش های غیردولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
 2. افزایش تولید شیر خام گوشت قرمز طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴
 3. سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تولید مواد لبنی استان
 4. صادرات مواد لبنی، شیر خشک و …
 5. صادرات تلیسه، گاو شیری، گوساله نر و ماده
 6. سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و صادرات نهاده های ژنتیکی (جنین و اسپرم منجمد گاوی)
 7. همکاری و سرمایه گذاری در طرح ها و پژوهش های استانی و ملی.

 

اتحادیه شرکت های مرغ گوشتی:

اتحادیه سراسری، ۳۰ اتحادیه استانی و حدود ۳۰۰ تعاونی شهرســتان ها را تحت پوشش داشته و دارای ساختار تشکیلاتی و وظایف است.

 

اهم وظایف و اهداف اتحادیه سراسری:

 • همــکاری با دولــت به جهت قبول مســئولیت تنظیــم بازار، ذخیره سازی و خرید تضمینی
 • فراهم کردن تســهیلات لازم با مؤسســات بیمه و عقد قرارداد و قبول نمایندگی
 • اقدام به ایجاد مراکز و شــبکه اطلاع رسانی و مدیریت رایانه ای و مشارکت در تأسیس مراکز تحقیقاتی
 • اقــدام به صادرات و واردات گوشــت مرغ و جوجــه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار – حضور در تمام مجامع قانونی حقوقی، اجتماعی، شوراها و گروه ها – اقدام به تحصیل و تامین منابع بانکی و تامین نقدینگی موردنیاز
 • انجام خدمات زیر بنایی برای اتحادیه های عضو و مرغداران کشور
 • اقدام به ساماندهی و برنامه ریزی تولید و عرضه و ذخیره سازی و تنظیم بازار اوری های نوین در جهت گســترش توان
 • اقدام به اســتفاده از فن بازاریابی و بهره وری
 • ایجاد عضویت و مشارکت در صندوق های حمایت و سرمایه گذاری
 • قبول مســئولیت و تلاش برای کاهش تصدی گری سازمان های دولتی
 • راهنمایی و کمک به اتحادیه های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی
 • حسابرسی اتحادیه های عضو و شرکت های تعاونی تحت پوشش آن ها

۱۴ مهر روز دامپزشکی

شرح وظایف اتحادیه شرکت های مرغ گوشتی:

 • جمع آوری آمار و اطلاعات (تولید- ظرفیت اسمی- تعداد واحد – مصرف سرانه – صادرات – واردات)
 • شناسایی و تشــخیص بازارهای مناسب برای عرضه در داخل و خارج از کشور
 • بررســی و برآورد توان نگهداری و ذخیره ســازی محصولات در مواقع لازم
 • کنتــرل و نظارت بر بازار مصرف بــرای تنظیم و متعادل کردن قیمت محصول
 • تنظیــم تعرفه ها برای کنترل قیمت و اخــذ مصوبات از مراجع ذی صلاح
 • تعیین قیمت تمام شــده کالا جهت ارائه به مراجع مسئول و اخذ مصوبات
 • کنترل و نظارت بر تولید محصولات در محصولات در چهارچوب معیارهای اعلام شده
 • بررسی و تعیین میزان تولید محصول به صورت ماهیانه
 • بررسی و تعیین میزان محصول مازاد بر مصرف داخلی
 • بررســی و تصمیمات لازم برای ذخیره و نگهداری محصول مازاد بر مصرف
 • تنظیم مقررات و صدور وجودهای لازم در زمان مشــخص برای صادرات محصولات مازاد بر مصرف و واردات محصول موردنیاز
 • بررســی و تعیین میزان واردات نهاده هــا و محصولات در زمان موردنیاز
 • کنتــرل و نظارت بر کشــتارگاه ها جهت فرآوری و بســته بندی محصولات در چهارچوب ضوابط و معیارهای ابلاغی
 • کنترل و نظارت بر بازار جهت نحوه عرضه و نوع کیفیت محصولات
 • جمــع آوری و گردآوری آمار و اطلاعــات در زمینه های تولید و صادرات و عرضه محصول و تولید نهاده ها در داخل و تحلیل و ارائه گزارش به صورت ماهیانه

 

اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار:

از جمله محوریت فعالیت اتحادیه مرغ تخم گذار:

 • بالا بردن ســطح زندگی اعضا شرکت های عضو اتحادیه و تولید محصولات طیور با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی
 • تهیه و تدارک و تولید مواد اولیه، نهاده ها و تجهیزات مورداحتیاج حرفه ای اعضا.
 • انجام عملیات جمع آوری، نگهــداری، طبقه بندی، حمل ونقل و بازاریابی و فروش محصولات اعضاء.
 • ایجاد واحد های تولیــدی دامپروری، کارخانه های تولید خوراک و نهاده هــای طیور، کارخانه های صنایع تبدیلی و پایانه های عرضه محصولات مرتبط با فعالیت اتحادیه جهت بهره برداری مشــترک اعضا.
 • نگهداری و انبار های چندمنظوره در سردخانه جهت نگهداری و ذخیره سازی محصولات اعضا.
 • انجام معاملات مجاز جهت تأمین نیاز های اعضا.
 • ارتقاء مهارت های شغلی اعضا.

 

مراکز پژوهشی و واحدهای تحقیق و توسعه:

تحقیق و توسعه چیست؟

افزایش رقابت و انگیزه بقاء بســیاری از ســازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مســتلزم ســرمایه گذاری در تحقیقات و اورانه اســت.

انجام تحقیقات با هدف حمایت ایجاد نوآوری های فن از ســازمان ها، فرصت های کســب وکار جدیدی خلــق کرده و یا کسب وکار فعلی سازمان را متحول می نماید.

در بخش تحقیق و توسعه، نوآوری صورت می گیرد و پیچیدگی های تحقیقات موجب شــدت یافتن رقابت، افزایش حمایت کشورها و ســازمان ها از فعالیت های مبتنی بر دانــش، تکنولوژی و نوآوری و نیز پویایی کســب وکار و بازار می شــود و همچنین سازمان ها را مجبور کرده تا در حجم، مقیــاس، موقعیت مکانی و جهت گیری فعالیت هایشــان تجدیدنظر کنند.

کارگران بخش دامپروری و کشاورزی همواره تحت فشار هستند

این بخش تأثیر مســتقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح اســتاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان ها مؤثر هستند، دارد.

امروزه با ظهور پدیده جهانی شدن روش های کسب تکنولوژی، روش های جدیدی خلق شــده که به کشــورها و سازمان ها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح مختلف را می دهد.

 تحقیق و توسعه در ایران

 امــروزه باوجوداینکه نیروهــای اقتصادی در جهــان هدایت علم و تکنولــوژی را به عهــده گرفته اند، در ایران نیز پیشــرفت هایی حاصل شــده اســت اما هنوز راه درازی در پیش است تا نیروهای بالقوه جامعه در این راســتا تحقق پیدا کنند.

حتی باوجود منابع طبیعی غنی و متنوع و جمعیتی که به طورکلی نگرش مســاعدی نســبت به علم و دانش دارد هنوز هم به نظر می رســد در بیشتر مؤسسات اقتصادی علاقه ای به علم و تحقیق وجود ندارد.

ضعف نسبی اقتصادی که در درجه اول حاصل وابستگی شدید به صادرات نفت اســت مانع از این شده است که ساختاری یکپارچه برای توســعه علم و تکنولوژی در سطح قابل قیاس با شرکت های صنعتی به وجود آید و خصوصیت اصلی اقتصاد ما، در اکثر بنگاه های اقتصادی کمیابی و انحصار همراه باکیفیت پایین کالاها و خدمات مشاهده می شود.

معرفی رشته علوم دامی
جایگاه علم ژنتیک در کشورهای صنعتی با جایگاه فعلی این رشته در ایران بســیار متفاوت است.

بنابراین انگیزه ذاتی برای تحقیق و توسعه وجود ندارد؛ درنتیجه صنایع کوچک نیز از این امر مســتثنا نیستند و با مشکلات زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند که می توان به این موارد اشاره کرد:

 1. مشکلات مالی که بیشتر شرکت ها با آن مواجه هستند و برای تقویت و گســترش فعالیت های خود نیازمنــد حمایت های مالی بیشتر هستند.
 2. ماشین آلات و تجهیزات فرسوده که نقش مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید و بالا رفتن هزینه دارد.
 3. فقــدان حق کپی رایــت که در بخش تحقیق و توســعه برای نوآوری های جدید در پیش روی شــرکت ها اســت. به عبارت دیگر نبود حق مالکیت معنــوی اختراعات، باعث کاهش اطمینان برای سرمایه گذاری در جهت نوآوری محصولات است.
 4. نبود فرصت های مســاوی تجاری برای شرکت ها از دیگر موانع موجود است؛ چراکه برای تمام شرکت ها امکان حضور در بازارهای جهانی وجود ندارد و درنتیجه آن ها این فرصت را که بتواند کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند ندارند. چنین مشکلاتی باعث شده اســت که به طورکلی مفهوم توســعه و تحقیق در ایران با آنچه در کشورهای پیشــرفته در جریان است تغییر کند و از سمت وسوی تحقیق و ابداع و نوآوری به ســمت مهندســی معکوس در جریان باشد.

اهداف تحقیق و توسعه

هدف به معنای کیفیت یا نقطه مطلوبی اســت که فرد یا سازمان در تلاش برای دســتیابی به آن اســت.

این هدف بر اساس درک ضرورت ها، اولویت ها و نیازها در چارچوب فردی، ســازمانی و ملی معین می شود و بر این اساس می توان برخی از اهداف بخش تحقیق و توسعه را نام برد:

 1. افزایش دانش و فرهنگ جامعه به وسیله اختراع، ابتکار و نوآوری
 2. یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدی
 3. ارضاء نیازهای انسانی و ایجاد رفاه و آسایش
 4. افزایش بهره وری فعالیت های انسانی که شامل افزایش درآمدها نیز می شود
 5. افزایش خوداتکایی، در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور
 6. افزایش توان رقابتی در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها

فناوری مجموعه ای اســت از روش ها، فرایندها، ابزار و تجهیزات و ماشین آلات و مهارت ها است؛ بنابراین بر اساس تعریف فوق چهار مؤلفه اساســی می توان برای دانش ها که به وســیله آن ها کالایی اوری به شرح زیر ساخته می شــود و یا خدماتی ارائه می گردد، فن معرفی نمود:

 1. ابزار و ماشین آلات
 2. نیروی انسانی
 3. اطلاعات و دانش فنی
 4. سازمان دهی و مدیریت

مجموعــه مؤلفه هــای ذکرشــده و چگونگی ارتبــاط بین آن ها تعیین کننده ســطح تکنولوژی موجود در هر کارخانه اســت.

لذا تحقیق و توســعه باید برای تولید تکنولوژی برتر در ابعاد مختلف تکنولوژی اقدام نماید تا درنهایت بتواند به نتیجه نهایی نائل آید.

اقدامات واحد تحقیق و توسعه در هر مقطع بستگی به چرخه حیات و منحنی عمــر تکنولوژی دارد که بر اســاس آن در هر مقطع از فرایند تولید تکنولوژی اقدام معینی را باید انجام دهد و ســاختار واحد تحقیق و توســعه نیز باید منطبق با اقداماتی باشــد که باید در هر مقطع انجام گیــرد.

صرف نظر از نوع و ماهیت صنعت آنچه مسلم اســت اینکه واحد تحقیق و توسعه باید ساختاری را شامل باشد که فعالیت های آن در رابطه با عوامل مختلف برون سازمانی و درون سازمانی مرتبط با تکنولوژی باشد و بر اساس اینکه مهم ترین مشــکل و مانع درراه بهره وری از عوامل چه باشــد، ساختار واحد تحقیق و توسعه در هر کارخانه تعیین می شود.

معرفی رشته دامپزشکی

ارزیابی موقعیت شغلی رشته مهندسی علوم دامی

بسیاری ازدامداران ما به ضرورت حضور یک مهندس علوم دامی  در دامداری ها واقف  نیســتند و درحالی که  خودشــان  از اوج  شیر، رکود ســالانه ، فاصله  زایمان ، جیره  نویســی ، اصلاح  نژاد و درصد تلفات  و بیماری هــا اطلاعی ندارند، از تخصص  مهندسی علوم دامی  نیز در زمینه های  فوق  بهره ای  نمی برند.

البته  این  به  آن  معنا نیست  که  دانش آموختگان  این  گرایش هیچ  موقعیت کاری ندارند؛ چون  خوشبختانه  در حال  حاضر هر دامپروری  باید از یک  مهندس علوم دامی بهره بگیرد و همچنین بازار کارمهندســی علوم دامی مطلوب است و دانش آموختگان در روســتاها و شهرستان ها نسبتا می توانند عــلاوه  بر کار در جهــاد کشــاورزی، در مرغداری ها و دامداری های  خصوصی  نیز کار کنند یا اینکه  خود یک  دامداری  را راه اندازی  نمایند.

همچنین  می توانند در آزمایشگاه های  تغذیه  برای  خــوراک  یا آنالیز خوراک ، آزمایشــگاه های  اصلاح  نژاد دام  و مراکز تحقیقاتی  امور دام  و آبزیان  فعالیت  نمایند.


منابع و مأخذ:
خبرنامه تحقیقات و توسعه/ شماره ۱۲/ مرداد ۱۳۸۷
ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی/ شماره ۸/ اردیبهشت ۱۳۸۷
نشریه الکترونیک توسعه علمی ایران/ سال سوم/ شماره ۲۰
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی/ بهار ۱۳۹۶
خبرنامه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی/ تابستان ۹۶
فصلنامه علمی تخصصی رویان/ شماره های ۵، ۸، ۱۰، ۱۴
منبع: دامیران
نویسنده: علی ایجابی
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=6716
روز مهندس، معرفی رشته علوم دامی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دو × 2 =