ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۳۱ فروردین
ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۳۱ فروردین

ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۸۱۹ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۲ واحد کاهش، هفته کاری خود را با جامه قرمز به پایان بردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۳۱ درصد و ۱۴۶ واحد، به ۴۷ هزار و ۵۳۹ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۳۵ هزار و ۱۱۱ ٬ افزایش ۵ هزار و ۴۰۹ واحد و ۲/۳۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 31 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۱ هزار و ۲۲۳ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۶۹ واحد افزایش سبز پوش باقی ماندند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۹۲ درصد و هزار و ۴۳۳ واحد، به ۴۷ هزار و ۶۷۶ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۹ هزار و ۷۱۰ ٬ افزایش ۵ هزار و ۸۳۳ واحد و ۲/۶۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 30 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۶ هزار و ۶۵۴ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۳۱۱ واحد افزایش سبز پوش باقی ماندند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۲۸ درصد و هزار و ۵۵ واحد، به ۴۷ هزار و ۲۴۵ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۳ هزار و ۸۱۲ ٬ افزایش هزار و ۳۰۳ واحد و ۰/۵۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 29 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۴۰۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۱۴۷ واحد افزایش سبز پوش باقی ماندند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۸۱ درصد و ۸۲۲ واحد، به ۴۶ هزار و ۱۹۳ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۲ هزار و ۵۲۴ ٬ افزایش ۲۴۲ واحد و ۰/۱۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 28 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۳ هزار و ۵۳۹ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۲۰۹ واحد افزایش سبز پوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۸۵ درصد و ۸۲۳ واحد، به ۴۵ هزار و ۳۷۴ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۲ هزار و ۲۷۶ ٬ افزایش ۵ هزار و ۴۰۷ واحد و ۲/۴۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۸ هزار و ۹۹ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۱۰۹ واحد افزایش به سمت نزول حرکت کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۷۹ درصد و ۳۵۱ واحد، به ۴۴ هزار و ۵۵۸ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۶ هزار و ۸۷۸ ٬ افزایش ۴ هزار و ۳۵ واحد و ۱/۹۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 24 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۳۳ هزار و ۵۲۲ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۲۵۹ واحد کاهش به سمت نزول حرکت کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۵۱ درصد و هزار و ۶۰۹ واحد، به ۴۴ هزار و ۲۱۱ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۲ هزار و ۸۳۲ ٬ کاهش ۵ هزار و ۶۴۶ واحد و ۲/۵۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 23 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۵ هزار و ۴۷۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۱۲۹ واحد افزایش سبزپوش باقی ماندند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۴۳ درصد و ۶۶۴ واحد، به ۴۵ هزار و ۸۱۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۸ هزار و ۵۱۴ ٬ کاهش هزار و ۱۷۸ واحد و ۰/۵۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 22 فروردین 1401
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۵ هزار و ۳۲۷ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۱۷۴ واحد افزایش سبزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۸۳ درصد و هزار و ۲۸۱ واحد، به ۴۶ هزار و ۴۸۳ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۹ هزار و ۷۱۳ ٬ افزایش ۲ هزار و ۱۵۵ واحد و ۰/۹۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 21 فروردین 1401
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۵ هزار و ۹۵ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۳۹ واحد افزایش روبه‌رو بودند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۳/۲۰ درصد و هزار و ۴۰۲ واحد، به ۴۵ هزار و ۲۰۶ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۵۷۸ ٬ افزایش ۳ هزار و ۵۳ واحد و ۱/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 20 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۶۷۵ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۶۹ واحد افزایش روبه‌رو بودند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۵ درصد و ۱۹۶ واحد، به ۴۳ هزار و ۸۰۹ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۵ هزار و ۵۴۴ ٬ کاهش ۲ هزار و ۲۴ واحد و ۰/۹۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 17 فروردین 1401 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۸۰۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۷۷ واحد افزایش روبه رو شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۰۹ درصد و ۳۷ واحد، به ۴۰ هزار و ۶۱۵ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۹ هزار و ۱۸۵ ٬ کاهش ۳هزار و ۲۰۰ واحدی و ۱/۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 25 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲ هزار و ۴۹۲ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران با ۱۰ واحد روبه رو شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۰۷ درصد و ۴۳۰ واحد، به ۴۰ هزار و ۶۵۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۲ هزار و ۳۹۹ ٬ کاهش هزار و ۴۳۷ واحدی و ۰/۶۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 24 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۵۹۶ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۴ واحد کاهش قرمزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۹ درصد و ۴۰۰ واحد، به ۴۰ هزار و ۲۲۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۸۷۳ ٬ کاهش هزار و ۱۰۵ واحدی و ۰/۵۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 23 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲ هزار و ۳۷۹ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۸ واحد کاهش روبه رو شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۳۲ درصد و ۱۳۲ واحد، به ۴۰ هزار و ۶۲۲ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۹۹۰ ٬ افزایش ۴ هزار و ۹۹۱ واحدی و ۲/۳۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 22 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۵ هزار و ۳۵۴ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۸۸ واحد کاهش ،هفته کاری خود را با رنگ سرخ آغاز کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۱۸ درصد و ۴۸۶ واحد، به ۴۰ هزار و ۷۵۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۹ هزار و ۹۹۲ ٬ کاهش هزار و ۸۵۰ واحدی و ۰/۸۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 21 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۱ هزار و ۷۷۹ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۲۵ واحد افزایش به روند مثبت خود ادامه دادند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۵۹ درصد و ۲۴۲ واحد، به ۴۱ هزار و ۲۴۰ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۱ هزار و ۸۵۰ ٬ افزایش هزار و ۳۳۷ واحدی و ۰/۶۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 18 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۰ هزار و ۳۲۴ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۰۶ واحد افزایش به روند مثبت خود ادامه دادند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۴۸ درصد و ۹۸۵ واحد، به ۴۰ هزار و ۷۴۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۳۵۰ ٬ افزایش ۶ هزار و ۲۶ واحدی و ۲/۸۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 16 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۷ هزار و ۶۲۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۴۷ واحد افزایش رو به رو بودند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۵ درصد و ۳۶۹ واحد، به ۳۸ هزار و ۵۴۹ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۱ هزار و ۷۵۰ ٬ کاهش ۲ هزار و ۳۵۶ واحدی و ۱/۱۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 14 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ،۷۸۱ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۱ واحد کاهش قرمزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰.۸۶ درصد و ۳۳۸ واحد، به ۳۸ هزار و ۹۱۶ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۱۱۰ ٬ کاهش ۳ هزار و ۹۱۴ واحدی و ۱.۸۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 11 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲ هزار و ۶۴۲ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۳ واحد افزایش سبزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۲ درصد و ۱۶۵ واحد، به ۳۹ هزار و ۲۵۴ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار و ۲۴ ٬ افزایش هزار و ۱۱۴ واحدی و ۰/۵۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 9 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۹ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۳ هزار و ۵۷۳ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۷ واحد افزایش روبه رو بودند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۲۹ درصد و ۱۱۳ واحد، به ۳۹ هزار و ۹۱ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص۲۰۶ هزار و ۹۱۸ ٬ افزایش ۵ هزار و ۵۰۴ واحدی و ۲/۷۳ درصدی را تجربه کرد.

گروه زراعت امروز بعد از گروه های منسوجات، کاشی و سرامیک و سایر معادن، رتبه چهارم بیشترین درصد افزایش را در بین شاخص های صنعت از آن خود کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 8 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۸ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۵ هزار و ۵۱۴ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۴۵ واحد افزایش هفته کاری خود را آغاز کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۲۱ درصد و هزار و ۸۱ واحد، به ۳۹ هزار و ۱۹۸ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۱ هزار و ۳۹۰ ٬کاهش ۳ هزار و ۳۴۸ واحدی و ۱/۶۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 7 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۷ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۳ هزار و ۴۶۱ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۶۰ واحد افزایش هفته کاری خود را با جامه سبز به پایان بردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۹۶ درصد و ۳۷۲ واحد، به ۳۹ هزار و ۲۸۲ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۷۲۴ ٬افزایش ۲۰۵ واحدی و ۰/۱۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 4 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۴ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۳ هزار و ۲۱۲ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۵ واحد افزایش سبزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۷۳ درصد و هزار و ۳۵ واحد، به ۳۸ هزار و ۹۰۴ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۵۲۱ ٬کاهش ۳ هزار و ۴۶۴ واحدی و ۱/۶۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 3 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۲۳۳ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۹ واحد افزایش سبزپوش شدند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۳۰ درصد و ۴۸۷ واحد، به ۳۷ هزار و ۸۶۳ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار ٬افزایش ۶۹ واحدی و ۰/۰۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 2 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۸۸۵ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۸ واحد کاهش اسفند ماه را آغاز کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۰۸ درصد و ۲۹ واحد، به ۳۷ هزار و ۳۷۵ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۷ هزار و ۹۳۱، کاهش ۲ هزار و ۳۰۰ واحدی و ۱/۰۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 1 اسفند 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱ اسفند ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۸۲ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۲ واحد کاهش هفته کاری خود را آغاز کردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۰۱ درصد و ۳ واحد، به ۳۷ هزار و ۳۴۵ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۰ هزار و ۲۴۷، افزایش ۵۳۵ واحدی و ۰/۲۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 30 بهمن 1400- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۸۴۶ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱ واحد کاهش هفته کاری خود را به پایان بردند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۳۸ درصد و ۱۴۱واحد، به ۳۷ هزار و ۳۴۳ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۹ هزار و ۷۱۰، افزایش ۴ هزار و ۷۸۶ واحدی و ۲/۳۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۳۵۰ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۸ واحد افزایش مواجه بودند.

‌شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۲۱ درصد و ۷۸ واحد، به ۳۷ هزار و ۴۷۰ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۹۱۷، کاهش ۳۴۸ واحدی و ۰/۱۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 25 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۸ هزار و ۳۸ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۷۴ واحد کاهش، قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۰۲ درصد و ۳۸۶ واحد، به ۳۷ هزار و ۵۵۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۵ هزار و ۲۶۱، افزایش ۲ هزار و ۳۶۴ واحدی و ۱/۱۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 24 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۵۳ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۳ واحد کاهش، قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۰۲ درصد و ۳۹۳ واحد، به ۳۷ هزار و ۹۴۵ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۲ هزار و ۹۲۷، افزایش ۴ هزار و ۱۵۳ واحدی و ۲/۰۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 23 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۳ هزار و ۴۵ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۷۴ واحد افزایش، همچنان سبزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۴۲ درصد و ۱۶۱ واحد، به ۳۸ هزار و ۳۳۷ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۱۹۸ هزار و ۷۸۳، کاهش ۶۱۰ واحدی و ۰/۳۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 20 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۶ هزار و ۷۰۱ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۳۳ واحد افزایش، جامه سبز به تن کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۲۷ درصد و ۱۰۴ واحد، به ۳۸ هزار و ۵۰۱ رسید. در حالی که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۱۹۹ هزار و ۳۸۸، افزایش ۳۳۸ واحدی و ۰/۱۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 19 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷ هزار و ۵۶۱ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۴ واحد کاهش همچنان قرمزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۰۳ درصد و ۸۰۰ واحد، به ۳۸ هزار و ۶۰۴ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۱۹۹ هزار و ۶۶، افزایش ۸۲۶ واحدی و ۰/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 18 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۲ هزار و ۴۴۸ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۴۷ واحد کاهش قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۰۱ درصد و هزار و ۲۲۱ واحد، به ۳۹ هزار و ۴۰۲ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۱۹۸ هزار و ۲۲۵، کاهش ۳ هزار و ۷۶۳ واحدی و ۱/۸۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 17 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۷۲ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۰ واحد کاهش هفته کاری خود را به پایان بردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱ درصد ۴۱۶ واحد، به ۴۱ هزار و ۱۰۷ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۳ هزار و ۴۰۳، کاهش ۹۷۷ واحدی و ۰/۴۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 13 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۶ هزار و ۶۸۰ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۶۶ واحد افزایش روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۱۹ درصد ۴۹۰ واحد، به ۴۱ هزار و ۵۲۹ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۳۹۸، کاهش ۱۲۵ واحدی و ۰/۰۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 12 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۱۰ هزار و ۲۳ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۸۸ واحد افزایش روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۰۴ درصد ۱۵ واحد، به ۴۱ هزار و ۴۲ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۵۳۶، افزایش ۳۵۸ واحدی و ۰/۱۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 11 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۵ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۷۴ واحد افزایش روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۱۱ درصد و هزار و ۸۸۶ واحد، به ۴۱ هزار و ۲۷ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۱۷۹، کاهش ۲ هزار و ۴۶۶ واحدی و ۱/۱۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 10 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۹ هزار و ۵۹۴ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۲۰ واحد افزایش٬ هفته معاملاتی خود را آغاز کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۸۹ درصد و هزار و ۱۷۷ واحد، به ۴۱ هزار و ۹۱۲ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۶ هزار و ۶۵۲، افزایش ۳ هزار و ۴۴۷ واحدی و ۱/۷۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 9 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۹ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۶ هزار و ۶۶۰ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۹۰ واحد کاهش٬ همچنان در روند نزولی خود گرفتار مانده اند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۰۲ درصد و هزار و ۲۷۷ واحد، به ۴۰ هزار و ۳۴۰ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۱ هزار و ۲۴۴، کاهش ۳ هزار و ۳۱۵ واحدی و ۱/۶۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 5 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۵ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۱ هزار و ۸۲۴ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۱۲ واحد کاهش٬ قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۷۱ درصد و ۳۰۳ واحد، به ۴۲ هزار و ۲۱۵ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۵۶۰، کاهش ۲۷ واحدی و ۰/۰۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 4 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۴ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز ، با ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۰۱ واحد کاهش٬ قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۳۹ درصد و هزار و ۴۹۲ واحد، به ۴۲ هزار و ۵۱۸ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۴ هزار و ۵۸۸، کاهش ۵ هزار و ۴۱۲ واحدی و ۲/۵۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 3 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز شنبه، با ۲ هزار و ۴۱۰ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۸۵ واحد کاهش٬ هفته معاملاتی خود را آغاز کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۰۳ درصد و ۹۱۳ واحد، به ۴۴ هزار و ۱۴ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۹ هزار و ۹۹۹، کاهش ۷۵۸ واحدی و ۰/۳۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 2 بهمن 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲ بهمن ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۳ هزار و ۴۸۳ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۳ واحد کاهش٬ هفته معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۴۷ درصد و ۶۷۲ واحد، به ۴۴ هزار و ۹۲۲ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۰ هزار و ۷۷۵، افزایش ۳ هزار و ۹۸۴ واحدی و ۱/۹۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 29 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۹ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۳۰ هزار و ۵۳۵ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۲۱ واحد افزایش٬ روز معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۳۴ درصد و هزار و ۵۷۵ واحد، به ۴۵ هزار و ۵۹۸ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۶ هزار و ۷۷۸، کاهش ۷ هزار و ۲۶۳ واحدی و ۳/۳۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 28 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۴ هزار و ۲۷۳ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳ واحد افزایش٬ روز معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۷۶ درصد و ۳۶۲ واحد، به ۴۷ هزار و ۱۶۸ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۲۰، کاهش ۸۱۰ واحدی و ۰/۳۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۱۱ هزار و ۶۸۲ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۱۸ واحد کاهش٬ همچنان روند نزولی خود را ادامه دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۶ درصد و ۴۶۲ واحد، به ۴۷ هزار و ۵۳۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۸۳۸، کاهش ۳ هزار و ۱۰۶ واحدی و ۱/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 26 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۶ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز در پایان آخرین روز هفته معاملاتی خود با ۱۱ هزار و ۶۳۱ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۱۲ واحد کاهش٬ مواجه شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۶۷ درصد و ۸۱۳ واحد، به ۴۷ هزار و ۹۹۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۹۵۳، کاهش ۳ هزار و ۱۳۳ واحدی و ۱/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 25 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز در پایان آخرین روز هفته معاملاتی خود با ۴۲۰ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۶ واحد افزایش٬ مواجه شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۶۱ درصد و هزار و ۲۴۱ واحد، به ۴۸ هزار و ۸۰۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۱ هزار و ۷۳، افزایش ۷ هزار و ۵۹۲ واحدی و ۳/۵۶ درصدی را تجربه کرد.

گفتنی است در معاملات امروز چهارشنبه٬ گروه های زراعت و غذایی به جز قند بیشترین رشد شاخص در بین سایر گروه های صنعت را تجربه کردند.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 22 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۲ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با هزار و ۹۲۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۴۸ واحد افزایش٬ به سمت بالا تغییر جهت دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۲ درصد و ۱۹۷ واحد، به ۴۷ هزار و ۵۶۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۳ هزار و ۴۸۵، افزایش هزار و ۹۸۶ واحدی و ۰/۹۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 21 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۴ هزار و ۱۸۰ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۹۹ واحد کاهش٬ همچنان قرمز پوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۳۷ درصد و ۴۶۳ واحد، به ۴۷ هزار و ۳۷۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۱ هزار و ۴۸۶، افزایش هزار و ۴۷ واحدی و ۰/۵۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 20 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۰ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۲۵ هزار و۶۷۹ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۵۶ واحد کاهش٬ همچنان قرمز پوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۸۰ درصد و هزار و ۳۵۶ واحد، به ۴۷ هزار و ۱۸۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۰ هزار و ۴۳۴، کاهش ۶ هزار و ۱۸۹ واحدی و ۲/۸۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 19 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۹ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز شنبه، با کاهش ۷۵۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۸ واحدی٬ جامه سرخ به تن کشیدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۳ درصد و هزار و ۴۵۶ واحد، به ۴۸ هزار و ۵۴۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۶ هزار و ۶۲۲، کاهش هزار و ۸۰ واحدی و ۰/۵۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 18 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با افزایش ۳۰۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۷ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۱۲ درصد و هزار و ۶۰ واحد، به ۴۹ هزار واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۶۹۷، کاهش ۹۶۹ واحدی و ۰/۴۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 15 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با سقوط ۱۳ هزار و ۲۵۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۶۳ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۵۱ درصد و هزار و ۲۶۵ واحد، به ۴۹ هزار و ۶۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۸ هزار و ۶۵۷، با کاهش ۴ هزار و ۶۵۸ واحدی و ۲/۰۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 14 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۴ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز کاهش ۲ هزار و ۹۷۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۶۴ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۵۷ درصد و ۲۸۶ واحد، به ۵۰ هزار و ۳۲۸ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۳ هزار و ۳۲۱، با کاهش۲ هزار و ۳۸۰ واحدی و ۱/۰۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 13 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۳ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با افزایش ۲۲۳ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲ واحدی روبه رو شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۱ درصد و ۴۹ واحد، به ۵۰ هزار و ۶۱۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۶ هزار و ۷۰۶، با افزایش هزار و ۴۵۷ واحدی و ۰/۶۵ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 12 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در اولین روز کاری هفته خود با کاهش ۱۸ هزار و ۴۱۶ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۷۳ واحدی قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۷ درصد و ۸۷۶ واحد، به ۵۰ هزار و ۶۵۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۲۷۰، با افزایش ۱۴۹ واحدی و ۰/۰۷ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 11 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲ هزار و ۵۵۳ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۶ واحدی همچنان روند معکوس به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۶ درصد و ۴۹۸ واحد، به ۵۱ هزار و ۵۳۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۱۱۰، با کاهش هزار و ۶۷۵ واحدی و ۰/۷۴ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 8 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۴۲۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۱۱۰ واحدی روند معکوس به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۰۷ درصد و ۳۵ واحد، به ۵۲ هزار و ۳۴ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۵ هزار و ۷۶۷، با کاهش ۳ هزار و ۱۱۱ واحدی و ۱/۳۶ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 7 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۷ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش۱۶ هزار و ۳۰۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۶۲ واحدی رو به رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۶۳ درصد و ۳۲۴ واحد، به ۵۲ هزار واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۸ هزار و ۸۸۰، افزایش هزار و ۳۸۳ واحدی و ۰/۶۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 6 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۶ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش هزار و ۴۸۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۵۹ واحدی رو به رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۶۱ درصد و ۳۱۵ واحد، به ۵۱ هزار و ۶۷۶ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۷ هزار و ۴۹۷، کاهش ۲۹۵ واحدی و ۰/۱۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 5 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در آغاز روز کاری هفته خود با افزایش ۲۶ هزار و ۵۱۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۳۱ واحدی، همچنان سبزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۴۱ درصد و ۷۲۱ واحد، به ۵۱ هزار و ۹۹۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۷ هزار و ۸۰۷، افزایش ۳ هزار و ۷۵۵ واحدی٬ صعود ۱/۶۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 4 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۴ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در پایان روز کاری هفته خود با افزایش ۴۰ هزار و ۶۵۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۲۶۱ واحدی، همچنان سبزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۷۸ درصد و هزار و ۳۸۵ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۷۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۵۴، افزایش ۸ هزار و ۲۱۹ واحدی٬ صعود ۳/۸۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 1 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۸۴ واحدی، جامه سبز به تن کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۶ درصد و هزار و ۲۵۸ واحد، به ۴۹ هزار و ۸۹۰ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۵ هزار و ۸۱۶، افزایش ۶ هزار و ۹۲۶ واحدی٬ صعود ۳/۳۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 30 آذر 1400
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳۰ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۹ هزار و ۸۴۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۹ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۵۶ درصد و ۲۷۱ واحد، به ۴۸ هزار و ۶۳۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار و ۸۷۹، افزایش ۵۷۱ واحدی٬ صعود ۰/۲۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 29 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۱۳ هزار و ۸۷۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۳۷ واحدی روند نزولی به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۱۴ درصد و ۵۶۳ واحد، به ۴۸ هزار و ۹۰۶ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار و ۳۰۴، کاهش ۳ هزار و ۲۷۹ واحدی٬ نزول ۱/۵۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 28 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در اولین روز کاری هفته٬ با افزایش ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحدی، روند صعودی به خود گرفت. این در حالیست که شاخص کل فرابورس ایران تنها ۱۵ واحد افزایش داشت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۳۲ درصد و ۱۵۹ واحد، به ۴۹ هزار و ۴۶۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۱ هزار و ۵۷۲، کاهش ۸۳۷ واحدی٬ نزول ۰/۳۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش هزار و ۳۷۷ واحدی، روند صعودی به خود گرفت. این در حالیست که شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۰ واحدی٬ همچنان قرمزپوش باقی ماند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۴۴ درصد و ۲۱۹ واحد، به ۴۹ هزار و ۶۲۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۲ هزار و ۳۹۸، کاهش هزار و ۳۷۵ واحدی٬ نزول ۰/۶۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 24 آذر 1400- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۳ هزار و ۷۵۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۷۳ واحدی٬ همواره قرمزپوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۱۶ درصد و ۵۸۲ واحد، به ۴۹ هزار و ۸۴۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۳ هزار و ۷۶۹، کاهش ۷۴۲ واحدی٬ نزول ۰/۳۵ درصدی را تجربه کرد.

ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی 23 آذر - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۳ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

روند سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲۵ هزار و ۲۴۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۶۷ واحدی٬ همواره ادامه داشت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۴۷ درصد و ۷۵۲ واحد، به ۵۰ هزار و ۴۲۸ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۵۲۶، کاهش ۵هزار و ۷۸۰ واحدی٬ نزول ۲/۶۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-22 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۲

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

روند نزولی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲۳ هزار و ۷۳۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۹۰ واحدی٬ شدت بیشتری به خود گرفت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۰۷ درصد و ۳۸ واحد، به ۵۱ هزار و ۱۷۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۳۱۵، کاهش ۵۹۶ واحدی٬ رشد ۰/۲۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-21 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۱

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در آغاز هفته کاری خود با کاهش ۴ هزار و ۹۴۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۵۵ واحدی٬ روندی نزولی داشتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۸۲ درصد و ۴۲۴ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۱۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۹۱۸، افزایش ۸۵ واحدی٬ رشد ۰/۰۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-20
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۱۱ هزار و ۳۴۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۷۳ واحدی٬ روندی مثبت داشتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۵۱ درصد و ۲۶۲ واحد، به ۵۱ هزار و ۶۴۳ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۸۳۴، افزایش ۱۱۵۷ واحدی و ۰/۵۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-17 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۷

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۴ هزار و ۷۳۷ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۷۸ واحدی٬ همچنان قرمزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۹ درصد و ۲۵۲ واحد، به ۵۱ هزار و ۴۷۲ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۹ هزار و ۶۸۸، کاهش ۷۸۶ واحدی و ۰/۳۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-16 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۶

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۸۶۵ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۸/۳۵ واحدی روند نزولی را تجربه کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۵۱ درصد و ۲۶۱ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۲۳ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۴۸۱، افزایش هزار و ۷۳۰ واحدی و ۰/۷۹ درصدی را شاهد بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-15- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۵

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۴۲۴/۹۸ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۷۴/۶۵ واحدی روند صعودی به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲۹۱/۷ واحدی به ۵۰ هزار و ۹۶۱ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۸ هزار و ۷۵۱، افزایش ۴ هزار و ۹۶۱ واحد را شاهد بود.

گفتنی است که گروه زراعت با افزایش ۲/۳۲ درصدی، پس از گروه های اطلاعات و ارتباطات، محصولات چرمی٬ و فرآورده های نفتی، رتبه چهارم افزایش شاخص را به دست آورد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-14- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۴

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

امروز بازار سرمایه، با کاهش ۵ هزار و ۳۳۷ واحدی شاخص بازار بورس، و کاهش ۱۰۰ واحدی شاخص بازار فرابورس قرمزپوش شد.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۵۵۴/۷ واحدی به ۵۰ هزار و ۶۶۸ واحد رسید.

این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۳۲۳، کاهش ۳ هزار و ۵۴۴ واحد را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-13- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۳
ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۳۱ فروردین

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.7/5 - (49 امتیاز)

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: خبرگزاری دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

4 + سیزده =