انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور
انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور

انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله‌‌ای (SEECM) در طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۷ بهره گرفته شده است.
نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (۰.۲۵-) و کمترین آن مربوط به ذرت (۰.۱۶-) می‌باشد.
روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می‌دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت‌های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با ۰.۴۵، کنجاله سویا ۰.۴۴ و جو برابر با ۰.۲۸ به دست آمد و کشش‌های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب ۰.۵۷، ۰.۵۴ و ۰.۱۳ محاسبه گردید.
ملاحظه گردید نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا از قیمت‌های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت‌های داخلی نهاده‌های مورد مطالعه از قیمت‌های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می‌شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده‌ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد.
از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده‌ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده‌ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان

  • محمد قهرمان‌زاده ۱
  • سحر فرجی ۲
  • اسماعیل پیش‌بهار ۱

۱ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

۲ دانش اموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

 

تابستان ۱۳۹۹

انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.5/5 - (2 امتیاز)

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

هفت − یک =