بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)
بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)

بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)

صنعت زنبورداری یکی از بخش­ های تولیدی مهم کشاورزی است که با سرمایه ­­ای نسبتاً کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش می­تواند نقش مؤثری در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت بازی کند.
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری در استان اردبیل بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه نیز زنبورداران استان اردبیل (۳۹۰۰=N) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۳۴۵ نفر تعیین‌ شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه ­ای بود که روایی آن­ها به‌ وسیله افراد متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفت.
داده­ های گردآوری‌ شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم ­افزار SPSS16 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری تأثیر مثبت و معنا‌داری دارند. در بین ابعاد مدیریت دانش، بیشترین تأثیر را کسب دانش و کاربرد دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری دارند. با توجه به مقدار ضریب تعیین (۶۲/۰)، مدل از توانایی لازم برای تشریح رفتار متغیر وابسته برخوردار است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسنده

  • ناصر سیف اللهی

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

زمستان ۱۳۹۷

بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل)

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

پنج + 14 =