بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل)
بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل)

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل)

انسان­ ها مولد ثروت هستند، مشروط بر این­که جزء سرمایه­ انسانی محسوب شوند.

اساس نظریه سرمایه­ انسانی این است که علت تفاوت های درآمدی افراد به خـاطر اختلاف در میزان بهره­ وری آن­ها است.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره­ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی است.

این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه مورد مطالعه تعداد ۱۰۵ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان اردبیل است.

بر اساس تمایل به همکاری و امکان انجام مصاحبه تعداد ۳۰ واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند.

برای جمع‌ آوری دادها از روش مصاحبه همراه با پرسشنامه استفاده‌ شده است.

در این پژوهش از پرسشنامه بهره‌ وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (۲۰۰۳) و از پرسشنامه بهره‌ وری نادری و ماری موتو (۲۰۰۹) بر اساس مقیاس لیکرت استفاده‌ شده است.

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد، ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی تأثیر مثبت و معنا‌داری دارند.

در بین ابعاد سرمایه انسانی، بر اساس ضریب بتا بیشترین تأثیر را پیشینه دانشی بر بهره ­وری دارد.

مقدار ضریب تعیین به‌ دست‌ آمده مدل نیز بیانگر توانایی مدل در تشریح رفتار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسنده:

ناصر سیف اللهی (دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

 

بهار ۱۳۹۹

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل)
مقررات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار طیور

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

3.7/5 - (3 امتیاز)

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

یک × 1 =