تأثیر حمایت‌ های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز
تأثیر حمایت‌ های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

تأثیر حمایت‌ های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک‌ها و پرورش مرغ سبز می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه‌های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت‌های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می‌باشد.
مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق ۲۵۰ نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۵۰ نفر برآورد شد.
داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار ۹۴٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت‌های مالی دولت (۰.۷۵)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (۰.۶۸) و اطلاع‌رسانی از طریق دولت (۰.۴۵) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته‌اند و حمایت‌های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است.
از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ‌سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه‌های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان:

  • پریسا طالبی ۱
  • مریم امیدی نجف آبادی ۲
  • فرهاد لشگرارا ۳

۱ گروه اقتصاد، ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

۲ گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۳ گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

پاییز ۱۴۰۰

تأثیر حمایت‌ های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

9 + پنج =