تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
تلقیح مصنوعی

اپیزود هشت: تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی و تشخیص درست سیکل فحلی

باحضور دکتر میرمعین بهرامی متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل

Episode 08  – Radio vetergency

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
دامیران