اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

اهمیّت اسیدهای چرب متوسط زنجیر و مکمّل تجاری اسیدهای صفراوی در تغذیه دام

محمد ولی تکاسی۱، سید مجتبی سید مومن۲
کارشناس ارشد و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)

 

چربیها در تغذیه انسان و حیوانات اهلی موضوع تحقیقات هستند. این مطالعات اغلب به گروهای ویژهای از چربیها (اشباع، غیراشباع، چند زنجیره ای غیراشباع یا گروه های چربی بر اساس طول زنجیره های اسید چرب (کوتاه، متوسط یا بلند زنجیر) تعلّق دارند. اسیدهای چرب متوسط زنجیر بیشتر در شیر و روغن نارگیل وجود دارند. امروزه، تحقیقات نشان داده است این چربی ها بر روی سلامتی، تولید، هضم خوراک و کاهش چربی در ماهیچه ها و بدن طیور و خوک اثر مثبت دارد. اسیدهای چرب متوسط زنجیر خاصیّت ضد باکتری، ضدکوکسیدیا و ضدویروس نیز دارند و در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارند. در این مقاله ابتدا به انواع اسیدهای چرب در مواد خوراکی حیوانات اهلی اشاره شده و سپس به امولسیفایرها و نقش اسیدهای صفراوی به صورت مکمل افزودنی در متابولیسم اسیدهای چرب در بدن اشاره شده است.
جهت دریافت مقاله فارسی ۱۰ صفحه ای می توانند با ای میل نگارنده mwtokasi@yahoo.com تماس بگیرید.
اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام
دامیران