بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل
بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل

اپیزود پنج: بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل

Radio vetergency

Episode 05

بیماری های شایع ویروسی دام در ایران

با حضور دکتر حسین فتاحی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

مطالب مرتبط
بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل
دامیران