تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری
تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری
post

تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری

استرس گرمایی سنتز پروتئین شیر را از آنچه انتظار میرود بر اساس کاهش همزمان مصرف خوراک کاهش میدهد. در این مطالعه تعداد ۴ عدد گاو چند شکم زایمان با ۱۰۱ روز شیرواری، ۵۷۴ کیلوگرم وزن و تولید ۳۸ کیلوگرم شیر به صورت تصادفی در قالب یک طرح کراس اور قرار گرفتند.

این مطالعه در دو دوره با دو فاز آزمایشی انجام شده است:

فاز ۱ یا فاز کنترل که ۹ روز به طول انجامید همه ی گاوها در شرایط دمایی خنثی به عبارتی ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۵ درصد قرار داشتند همچنین دسترسی به خوراک در این گروه به صورت آزاد گزارش شده بود.

فاز ۲ یک دوره ۹ روزه بود که در آن گروه اول در شرایط استرس گرمایی قرار گرفتند بطوریکه این گروه در دماهای ۳۲ تا ۳۶ درجه و رطوبت ۴۰ درصد به صورت آزادانه تغذیه می شدند. در صورتیکه افراد باقیمانده در گروه دوم در شرایط خنثی دمایی قرار داشتند اما مصرف خوراک در آنها به صورت آزادانه نبود و به اندازه مقدار خوراک مصرفی گروه تحت استرس گرمایی، خوراک در اختیار این گروه قرار گرفت پس این گروه که PFTN  نام گذاری شد. این مطالعه به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کاهش تولید شیر تحت تأثیر مستقیم گرما است یا کاهش مصرف خوراک !؟

 

استرس گرمایی باعث تغییرات رفتاری و متابولیکی گله می شود

در حالیکه گله تمایل به حفظ دمای ثابت بدن، علا رغم تغییرات محیط دارد با این حال استرس گرمایی در اغلب موارد باعث کاهش بهره وری باروری و سودمندی، تغییرات اجزای شیر کاهش مقدار تولید شیر در گله می شود.

همچنین مصرف خوراک و فعالیت حیوان تحت تأثیر استرس گرمایی کاهش می یابد.

ثابت شده است که در گله شیری استرس گرمایی تولید شیر را کاهش می دهد بطوریکه در گذشته دلیل کاهش تولید شیر را کاهش مصرف خوراک می دانستند.

آشنایی با نرم افزار مدیریت گله Compass

اما گروه PFTN که تحت استرس گرمایی قرار نداشتند و خوراک مصرفی آن به اندازه گروه تحت استرس بود نشان داد که کاهش مصرف خوراک به میزان ۵۰ درصد بیانگر کاهش تولید شیر است و معضل اصلی هایپوترما است که به صورت مستقیم بر تولید تأثیر می گذارد.

صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه بزودی آغاز می‌شود

در مطالعاتی مشخص شده است که کاهش پروتئین شیر گاوهای تحت تأثیر استرس گرمایی به علت کاهش مقدار تولید شیر نیست بلکه دلیل آن می تواند نامنظم شدن فعالیت سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین در غده های پستانی باشد.

مقدار تولید شیر، درصد پروتئین شیر، مقدار تولید پروتئین شیره شیر تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی، مقدار چربی شیر در گاوهایی که تحت استرس گرمایی بودند در مقایسه با گروه PFTN به ترتیب ۱۷ درصد، ۴.۱ درصد، ۱۹ درصد، ۱۹ درصد ۲۳ درصد کاهش یافته بود.

استرس گرمایی در گاوهای شیری
مصرف خوراک و فعالیت حیوان تحت تأثیر استرس گرمایی کاهش می یابد.

همچنین تحت شرایط استرس گرمایی قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، پروتئین خام، عصاره اتری در گاوهای هلشتاین ۱۱.۱ تا ۴۲.۹ افزایش یافت اما استرس گرمایی در مطالعه جائو همکاران تأثیری بر مقدار لاکتوز و چربی شیر نداشت.

غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه قبل و بعد از خوراک دهی در شرایط استرس گرمایی نسبت به گروه PFTN افزایش یافت.

pH شکمبه گاوهای تحت استرس گرمایی از ۹.۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافت و استرس گرمایی اسیدهای آمینه آزاد پلاسما را ۱۷ درصد، مقدار نیتروژن خون ۱۷.۲ درصد، نیتروژن اوره ۲۴.۳ درصد و نیتروژن اوره شیر را ۲۴.۵ درصد کاهش داد.

تاثیر استرس بر کیفیت گوشت گاو

همچنین مقدار نیتروژن اوره ادرار و مدفوع در شرایط استرس گرمایی در مقایسه با گروه PFTN افزایش یافت، اما دفع نیتروژن اوره در شیر در گاوهای تحت استرس کاهش یافت.

لازم به ذکر است که افزایش اسیدهای چرب فرار ناشی از گرما در نتیجه افزایش استات و بوتیرات قبل و بعد از تغذیه گزارش شده بود.

علاوه بر این در گاوهای تحت استرس گرمایی مقدار پروپیونات قبل از تغذیه افزایش یافت و نسبت استیک اسید به پروپیونات قبل و بعد از تغذیه کاهش یافت.

غلظت گلوکز پلاسما و غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه گاوهای تحت استرس گرمایی در مقایسه با گروه شاهد (PFTN) به ترتیب ۸ درصد و ۳۹ درصد کاهش یافت.

مراقبت از گوساله تازه متولد شده

این داده ها نشان میدهد که استرس گرمایی مصرف اسیدهای آمینه سنتتیک را افزایش میدهد به عبارتی باعث کاهش اسیدهای آمینه پلاسما میشود و سنتز پروتئین شیر از این طریق تحت استرس گرمایی کاهش می یابد.


فصلنامه علمی – تخصصی رویان / سال پنجم / شماره هفدهم / بهار ۹۸
فهیمه وارسته / مهندسی علوم دام / دانشگاه فردوسی مشهد
f.varasteh98@gmail.com
منبع: دامیران
نویسنده: فهیمه وارسته
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=7072
تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

شانزده − پنج =