اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو
اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو
post

اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو

بعد از زایمان در گاوهای شیری لیپو پلی ساکاریدهای مشتق شده از دیوارهای باکتری گرم منفی مانند اشرشیاکولا منجر به التهاب رحم و کاهش باروری می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر توسعه اجزا اووسیت گاو در شرایط آزمایشگاهی است. لیپو پلی ساکاریدها به وسیله ی مهار پیشرفت تقسیم میوز باعث اختلال در بلوغ هسته ای تخمک شدند.

اگرچه لیپو پلی ساکاریدها تأثیری بر تعداد کپی از DNA میتوکندری نداشتند اما پتانسیل غشاء میتوکندری را کاهش دادند.

لیپو پلی ساکاریدها توزیع میتوکندری در سیتوپلاسم تخمک را مهار کردند.

تخمک های بالغ تیمار شده با لیپو پلی ساکاریدها، کاهش توسعه ی بلاستوسیت را نشان دادند.

همچنین در زمانی که اوسیت ها در حضور لیپو پلی ساکاریدها بالغ شدند تعداد سلول های تروفوبلاست بلاستوسیت به طور قابل توجهی پایین تر بودند.

یافته ها پیشنهاد می کند که لیپو پلی ساکاریدها ممکن است به بلوغ هسته ای و سیتوپلاسمی تخمک آسیب برساند و مهار کننده ی توسعه ی جنینی در گاوهای شیری باشد.

عفونت های باکتری های رحمی بیشتر پس از زایمان در گاوهای شیری رخ می دهد که به وسیله اختلال در عملکرد تخمدان هم منجر به ناباروری می شود.

گاوهایی با عفونت رحمی، رشد کمتری از فولیکول غالب پس از اولین زایمان نشان دادند که سطوح استرادیول پلاسما محیطی کاهش یافته و در تخمک اندازی حیوانات غلظت پروژسترون پایین تر است، یکی از باکتری های اصلی که منجر به اندومتریت رحمی می شود باکتری اشرشیاکولا است.

بیشتر آسیب بافتی وابسته به اندوتوکسین و لیپو پلی ساکارید هاست

لیپو پلی ساکاریدها در مایع فولیکولار گاوهایی که دچار اندومتریت و متریت رحمی شده بودند شناسایی شده است که یک رابطه را بین عفونت رحمی، تولید لیپو پلی ساکاریدها و عملکرد فولیکولار نشان می دهد.

غلظت استرادیول در فولیکول هایی با سطوح بالای لیپو پلی ساکارید نسبت به فولیکول هایی با سطوح پایین لیپو پلی ساکارید کاهش یافته است که با تغییرات شدید در سطوح رونویسی ژن مرتبط با استروئید وژنز همراه است.

به علاوه تولید استروژن توسط سلول های گرانولوزا و تولید پروژسترون توسط سلول های تیکا زمانی که این سلولهای فولیکولار با لیپو پلی ساکارید کشت داده شدند سرکوب شد.

روش های مؤثر بر بهبود باروری گوسفند

این نتایج نشان می دهد که تجمع لیپو پلی ساکارید در مایع فولیکولار تولید استروئیدها را در سلول مختل می کند که ممکن است یکی از مکانیسم های آن ناباروری در گاوهایی با التهاب رحمی باشد با این حال اثر لیپو پلی ساکاریدها بر روی تخمک هایی که توسط فولیکول محصور شده اند، به طور کامل درک نشده است.

برای موفقیت در لقاح و توسعه ی بیشتر جنین، اووسیت ها باید بلوغ هسته ای را پشت سر گذرانند.

بیشتر بدانید: پروتئین میکروبی در تغذیه گاو چه اهمیتی دارد؟

اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو
اثر لیپو پلی ساکاریدها بر روی تخمک هایی که توسط فولیکول محصور شده اند، به طور کامل درک نشده است.

به علاوه اضافه کردن لیپو پلی ساکارید به تخمک میانگین تخمک هایی که در شرایط آزمایشگاهی به بلاستوسیت تبدیل می شود را کاهش می دهد.

با این وجود هنوز مکانیسم اختلال در اووسیت به وسیله لیپو پلی ساکارید مشخص نیست، بلوغ هسته ای و سیتوپلاسمی برای توسعه ی اجزاء اووسیت حیاتی است.

تغییرات میتوکندری در زمان بلوغ شامل افزایش تعداد میتوکندری و توزیع مجددشان از طریق سیتوپلاسم فرآیندهای ضروری برای فعال شدن تخمک اندازی و باروری تخمک و رشد بیشتر جنین است.

ما فرض کردیم که لیپو پلی ساکارید ممکن است باعث اختلال هر دو، هم بلوغ هسته ای و هم سیتوپلاسمی تخمک شود در نتیجه اثرات زیان آوری بر اجزاء اووست دارد.

برای ارزیایی فرضیه مان اثرات لیپو پلی ساکارید را بر پیشرفت تقسیم میوز و وضعیت میتوکندری، همچنین بر توسعه ی اجزاء تخمک گاو در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردیم.

لیپو پلی ساکارید باعث اختلال در بلوغ هسته ای تخمک، تغییر وضعیت میتوکندری و مانع توزیع مجدد میتوکندری در میان سیتوپلاسم و کاهش پتانسیل غشاء میتوکندری و همچنین باعث اختلال در بلوغ هسته ای و سیتوپلاسمی تخمک شدند.

بیشتر بدانید: تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری

به علاوه تخمک های تیمار شده با لیپو پلی ساکارید منجر به کاهش توسعه بلاستوسیت شدند.

نتایج نشان میدهد که اووسیت هایی که در زمان بلوغ در معرض لیپو پلی ساکارید قرار گرفتند، توسعه ی اجزاء تخمک آنها کاهش یافت.

لیپو پلی ساکارید به وسیله ی رسپتورهای خاص TLR6 در کمپلکس CD14 و MD2 شناسایی شده است.

نشان داده شده است که MRNA سلول های گرانولوزاوتیکا فولیکول گاو کمپلکس TLR6 را بیان می کند؛ و در پاسخ به لیپو پلی ساکارید از طریق TLR6 یک واکنش التهابی تولید می کند اگرچه CD14 , TLR6 در کمپلکس اووسیت – کومولوس موش بیان شده؛ اما بیان کمپلکس رسپتور TLR4 در لیپو پلی ساکارید گاو شناخته نشده است.

کاهش دمای بدن اسب های مسابقه

در زمان بلوغ تخمک تغییرات پویا در اندام های سیتوپلاسم تخمک رخ می دهد که این تغییرات باعث بلوغ سیتوپلاسم می گردد.

بلوغ تخمک برای باروری و توسعه ی جنینی بیشتر ضروری است.

میتوکندری ها فراوان ترین اندام ها در سیتوپلاسم تخمک هستند که نقش اساسی در تولید ATP برای فعال سازی تخمک دارند.

بیشتر بدانید: تاثیر استرس بر کیفیت گوشت گاو

اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو
لیپو پلی ساکاریدهایی که در التهاب رحمی دخیل بودند بر کیفیت جنین تأثیر داشتند.

بلوغ میتوکندری، توزیع مجدد تولید ATP و تجمع انرژی در زمان اووژنسیز فرایندهای حیاتی برای لقاح و توسعه موفقیت آمیز هستند.

از سوی دیگر اختلال در عملکرد میتوکندری همراه با توقف اولیه در جنین قبل از تکامل در شرایط آزمایشگاهی مشاهده شد.

در این مطالعه نشان داد تخمکهایی که در معرض لیپو پلی ساکارید قرار گرفتند پتانسیل غشاء میتوکندری در فعال سازی تخمک بالغ کاهش پیدا کرد.

این یافته ها به این معنی است که اووسیت هایی که در حضور لیپو پلی ساکارید بالغ شدند پتانسیل کمتری برای تولید ATP دارند که منجر به اختلال در توسعه بعد از عمل لقاح می شود، کاهش در پتانسیل غشاء میتوکندری یک نشانه اولیه از آپوتیوزیس است، کاهش نفوذپذیری غشاء منجر به آزادسازی محتوای سلول یا القای آپوتیوزیسی همانند سیتوکروم می شود، در این مطالعه فراوانی تکه تکه شدن کروموزوم ها بعد از بلوغ در شرایط آزمایشگاهی در تخمکهای تیمار شده با لیپو پلی ساکارید افزایش یافته است را نشان میدهد.

بدین ترتیب ممکن است که لیپو پلی ساکارید باعث کاهش پتانسیل غشاء میتوکندری و باعث القا مرگ سلولی و در نهایت باعث توسعه ضعیف بلاستوسیت شود با این وجود هنوز مشخص نیست که لیپو پلی ساکارید از طریق چه مکانیسم رایج منفی بر پیشرفت میوز وضعیت میتوکندری اثر می گذارد.

بیشتر بدانید: سنجش رفتارهای گاو

بنا به نتایج ممکن است بلوغ هسته ای سیتوپلاسمی پدیده ای مستقل باشد و کاهش توسعه بلاستوسیت می تواند ناشی از اختلال در بلوغ هسته و سیتوپلاسمی با هر دو باشد.

فناوری واکسن های خوراکی مبتنی بر گیاهان تراریخته

مطالعات بیشتری موردنیاز است که مشخص شود لیپو پلی ساکارید چگونه در فرایند بلوغ تخمک اثر می گذارد تعداد کل سلول وقتی که جنین در محیط کشتی که در معرض یک اندومتریت التهایی قرار گرفته بود کاهش یافت.

نتایج این مطالعه ممکن است حاکی از آن باشد که لیپو پلی ساکاریدهایی که در التهاب رحمی دخیل بودند بر کیفیت جنین تأثیر داشتند.

در این مطالعه تعداد سلول های تروفوبلاست در روز هشتم بلاستوسیت به طور قابل توجهی پایین تر بودند.

همچنین زمانی که اووسیت ها در حضور لیپو پلی ساکارید بالغ شدند، تعداد سلول های توخالی که با لیپو پلی ساکارید تیمار شدند تحت تأثیر قرار نگرفتند.

این نتایج ممکن است نشان دهد که لیپو پلی ساکاریدها تأثیری بر زنده ماندن جنین توسعه یافته ندارند.

بیشتر بدانید: دوره انتقال دام و نیازمندی های تغذیه ای گاو شیری در این دوره

اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو
تخمک هایی که در زمان بلوغ در معرض لیپو پلی ساکاریدها قرار گرفتند قابلیت تکوین تخمکهای گاوی را مختل می کنند.

با این حال باعث کاهش تعداد سلول های تروفوبلاست که احتمالا بر اندازه و عملکرد جفت تأثیر می گذارد، می شود و منجر به اختلال در لقاح می گردد.

به علاوه تروفوبلاست گاو، مولکول های تشخیص مادری و اینترفرون را تولید می کنند؛ بدین معنی که کاهش تعداد سلول های تروفوبلاست گاو ممکن است منجر به کاهش تولید اینترفرون و شاید باعث کاهش پتانسیل بقا جنین و عدم موفقیت در تشخیص آبستنی شود.

در نتیجه تخمک هایی که در زمان بلوغ در معرض لیپو پلی ساکاریدها قرار گرفتند قابلیت تکوین تخمکهای گاوی را مختل می کنند.

لیپو پلی ساکارید مهار کننده ی پیشرفت میوز و مرحلهی متافاز II بودند و اثرات منفی بر وضعیت میتوکندری داشتند.

علاوه بر این زمانی که اووسیت در حضور لیپو پلی ساکارید بالغ شد کاهش در کیفیت جنین مشاهده شد.

این نتایج نشان میدهد که توکسین های باکتریایی که از عفونت رحمی وارد می شود باعث اختلال در توسعه اووسیت گاو میشود.


سمیه محمود زائی / دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علمی – تخصصی رویان / سال چهارم / شماره پانزدهم / بهار۹۷
منبع: دامیران
نویسنده: سمیه محمود زائی
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=7459
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

4 × سه =