آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان - دامیران

مهم ترین بیماری های گوسفند

  • آﺑﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ (Sheep pox)
  • آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻤﯽ (Entrotoxemia)
  • ﺑﺮوﺳﻠﻮز
  • ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ (Foot and mouse disease)
  • ﺷﺎرﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهزﺧﻢ (Anthrax)
  • ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺳﻢ (Foot – Rot (pietin))

ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺳﻢ (Foot – Rot (pietin)) در گوسفند

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﻰ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻰ ﺑﻰﻫﻮازى و ﺑﺪون ﻫﺎگ اﺳﺖ،

اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﺳﻢ و ﻟﻨﮕﺶ ﺷﺪﯾﺪ دام ﻣﻰﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺶ از ۲ هفته مقاومت نداشته و  درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ آﻏﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در لجن زارها و ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺤﻞﻫﺎى ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ (Foot and mouse disease) در گوسفند

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى وﯾﺮوﺳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻫﻮاى ﺧﺸﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﺣﺘﻰ ﺑﻪﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎرىزاﺋﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﺪﯾﺪ در دﻫﺎن، ﭘﺴﺘﺎن و دﺳﺖ و ﭘﺎى ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪه ﻣﻰﮔﺮدد.

ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﯾﻦ بیماری، واکسیناسیون زیرجلدی تمام حیوانات مسن تر از ۶ ماه باید انجام بگیرد.

دام هایی که برای اولین بار تزریق میشوند، تجدید واکسیناسیون بعد از یک ماه ضروری است.

هر ۶ ماه یکبار دام های سالم و غیر آلوده باید واکسینه شوند.

بیشتر بدانید: واکسن تب برفکی

از واکسیناسیون به خصوص در دوران بارداری و دام های کمتر از ۴ ماه باید جلوگیری گردد.

در ﻣﻮاردى ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ از آﻟﻮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻟﻮده ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرى در آن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﮐﺸﺘﺎر، از ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﺷﯿﺮى اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎعه ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ و ﻟﻮازﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺎ ۴ گرم در ﻟﯿﺘﺮ محلول ﺳﻮد ﺳﻮزآور ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان - دامیران
مهم ترین بیماری های گوسفندان

آﺑﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ (Sheep pox) 

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى وﯾﺮوﺳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﮑﻰ داراى ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ وﯾﺮوس در آﻏﻞﻫﺎى آلوده تا مدت ۶ ماه در مراتع تا ۲ ماه قدرت بیماری زایی خود را حفظ میکند.

بره ها و گوسفندان جوان به این ویروس حساس تر هستند.

بیشتر بدانید: واکسن آبله

گرو و غبار آلوده به وسیله تاول های خشک شده حاصله از بیماری چراگاه و آغل آلوده، حمل و نقل پشم و گوسفندان بیمار باعث شیوع بیماری در گله های سالم میشود.

بیماری از طریق دستگاه تنفسی نیز انتشار می یابد.

پیشگیری به وسیله واکسیناسیون، سالی یک بار کافی است.

ﺷﺎرﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎهزﺧﻢ (Anthrax) در گوسفند

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرى ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن، ﺑﻰاﺷﺘﻬﺎﺋﻰ ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﻰﺣﺎﻟﯽ، ﺟﺎرى ﺷﺪن ﺧﻮن ﺳﯿﺎﻫﺮﻧﮓ از ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺎرى ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺸﻨﺠﻰ اﺳﺖ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﻮازى و ﻫﺎﮔﺪارى به نام باسیلوی آنتراسیس است که به وسیله غذای آلوده و یا نیش حشرات انتقال می یابد.

بیشتر بدانید: واکسن شاربن

برای جلوگیری از بیماری، واکسیناسیون یک بار در سال، جدا کردن دام های آلوده مانع از ریختن بقایای حیوان آلوده بر روی زمین، وارد نکردن دام جدید، مگر اینکه واکسینه شده باشد. ضد عفونی کردن اماکن موثر خواهد بود.

آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻤﯽ (Entrotoxemia) در گوسفند

عامل بیماری میکروب بیهوازی و هاگداری به نام کلستریدیوم ولشی است که به طور فراوان در خاک وجود دارد.

بیماری بیشتر در گوسفندان جوان دو اه تا یکساله و گاهی هم در گوسفندان پیر دیده میشود.

بیشتر بدانید: واکسن انتروتوکسمی

بیماری در اثر جذب سم میکروب از راه روده باریک حاصل میشود. برای جلوگیری از بیماری بره های ۱ تا ۳ روز مایه کوبی شده و پس از یک ماه دوباره تجدید شود.

گوسفندان بالغ در دو نوبت و به فاصله ۳-۴ هفته مایع کوبی شوند.

بروسلوز در گوسفند

عامل بیماری میکروبی با نام (Briucellamelitensis) است که بیشتر در شیر حیوانات آلوده وجود دارد. بیماری اکثرا در اثر جفتگیری دام نر آلوده به حیوانات ماده انتقال می یابد.

در اثر مصرف فراورده های حیوانی (شیر، گوشت، پنیر تازه) که به بیماری مبتلا هستند ، انسان به این بیماری مبتلا میشود که در انسان ها تحت عنوان تب مالت یاد میشود.

بیشتر بدانید: واکسن بروسلوز

میکروب این بیماری ممکن است در اثر تماس با ترشحات فرج، جفت جنین، بدن حیوان، جایگاه و لوازم آلوده به انسان انتقال یابد.

برای جفتگیری باید حیوانات علیه این بیماری واکسینه شوند و علاوه بر این ، اقداماتی مثل جدا نگه داشتن حیوانات تازه وارد، استفاده از حیوانات نر سالم و عاری از بیماری ، جدا کردن فوری حیواناتی که سقط جنین داتشه اند و نمونه گیری از آنها، دفن کردن جنین و جفت در عمق زمین و ریختن آهک روی آن، جدا کردن نوزادان از مادرانی که احتمال آلودگی داده میشوند و مراعات نکات بهداشتی در موقع زایش برای جلوگیری از شیوع این بیماری ضروری هستند.


منبع: دامیران
نویسنده: عقیل سقائی / دکترای دامپزشکی
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=9037
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دامیران