جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۱ اسفند
جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۱ اسفند

جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار

آنچه در زیر می خوانید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛ این صفحه هر روز آپدیت می شود!

قیمت مرغ ۱ اسفند

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ  دارا ۸۰۰ گرم ۶۰,۰۰۰
سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰
شنیسل فیله مرغ با آرد مکزیکی دارا ۸۰۰ گرم ۶۳,۰۰۰
مغز ران مرغ مهیا پروتئین  ۹۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
سینه مرغ با کتف آریا بهار پروتئین ۷۰۰گرم ۳۹,۰۰۰
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین  ۹۰۰ گرم ۳۷,۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست زی پرو ۱ کیلوگرم ۵۶,۰۰۰
ران با پوست مرغ آریا بهار پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۷,۰۰۰
بیفتک سینه مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۶۰,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۱ اسفند

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ حسام ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ غنی شده اسید فولیک حسام ۹ عددی ۲۱,۰۰۰
تخم بلدرچین تلاونگ ۱۲ عددی ۲۰,۰۰۰
تخم مرغ حسام حسام ۳۰ عددی ۵۱,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵ عددی ۲۸,۰۰۰
 تخم مرغ تازه پروتانا ۱۵ عددی ۲۸,۵۰۰
تخم مرغ حسام ۱۵ عددی ۲۸,۰۰۰

قیمت مرغ ۱۷ بهمن

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۵۸,۰۰۰
سینه مرغ بی استخوان پویا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۱۱۶,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
مغز ران مرغ مهیا پروتئین  ۹۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
شنسل سینه مرغ بدون آرد رویال طعم ۹۰۰ گرم ۵۸,۰۰۰
ساق مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست رویال طعم ۱.۸ کیلوگرم ۸۹,۰۰۰
پاچینی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۵۰,۰۰۰
بال و بازو مرغ یونانی سارونتا ۸۰۰ گرم ۳۳,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۱۲ بهمن

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵ عددی ۲۸,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۴,۵۰۰
تخم کبک حسام ۶ عددی ۲۸,۰۰۰
 تخم مرغ تازه  پروتانا  ۹ عددی ۱۷,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۷ بهمن

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
 تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۲,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۴,۵۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۲۸,۰۰۰
تخم کبک حسام ۶ عددی ۲۳,۰۰۰
 تخم شتر مرغ حسام ۱عددی ۶۰,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰

قیمت مرغ ۲ بهمن

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
سینه مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۱,۰۰۰
پاچینی مرغ  دارا ۸۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۲,۰۰۰
 فیله زعفرانی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۶۳,۰۰۰
پاچینی کنجدی  مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۴,۰۰۰
مغز ران بی پوست مرغ زی پرو ۹۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
جوجه کباب مکزیکی دارا ۸۰۰ گرم ۶۱,۰۰۰
ساق مرغ  پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۲۸ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۳۷,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
 تخم شتر مرغ حسام ۱عددی ۶۰,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم کبک تخم کبک ۶ عددی ۲۸,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۲۳ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۳۷,۰۰۰
تخم کبک تخم کبک ۶ عددی ۲۸,۰۰۰
 تخم شتر مرغ حسام ۱عددی ۶۰,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۳ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
مغز ران بی پوست مرغ زی پرو ۹۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
پاچینی مرغ  دارا ۸۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
ساق مرغ  پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۲,۰۰۰
سینه مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۱,۰۰۰
پاچینی کنجدی  مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۴,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
جوجه کباب مکزیکی دارا ۱ کیلوگرم ۸۷,۰۰۰
فیله زعفرانی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۶۳,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۷ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۰,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱عدد ۶۰,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۴۱,۰۰۰
تخم مرغ غنی شده اسید فولیک حسام ۹ عددی ۳۰,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰

قیمت مرغ ۴ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
فیله سینه مرغ رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۳,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پروتئین ۹۰۰گرم ۳۶,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست  زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۵,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۸,۰۰۰
سینه بی پوست مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم   ۱۰۱,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۸ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۸,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
سینه بی پوست  مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم  ۱۰۱,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ  مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
فیله سینه مرغ  رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۸,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پcروتئین ۹۰۰گرم ۳۸,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۲۳ آذر

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۲,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۴۰,۰۰۰
تخم مرغ حسام ۳۰ عددی ۵۸,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۶عددی ۲۵,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۳,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱ عدد ۶۰,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۱ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
سینه بی پوست  مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم  ۱۰۱,۰۰۰
بازو ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۶,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ  مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
فیله سینه مرغ  رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پروتئین ۹۰۰گرم ۳۸,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۷,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۱۶ آذر

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ حسام ۳۰ عددی ۵۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۳,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۵,۰۰۰
تخم مرغ غنی شده اسید فولیک حسام ۹ عددی ۳۳,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۴۱,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱ عدد ۶۰,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۲,۰۰۰

قیمت مرغ ۱۳ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
سینه بی پوست مهیا پروتئین  ۱.۸ کیلوگرم ۱۰۸,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۲,۰۰۰
سینه مرغ بی پوست  مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۵۴,۰۰۰
مغز ران مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰
بازو ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۶,۰۰۰
ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۸۹,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۷,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست  زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۷۹,۰۰۰
جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۱ اسفند

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.4/5 - (61 امتیاز)

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

یازده + 13 =