پادکست
معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی عمومی
معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی، باحضور دکتر محمد ملازم استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی نشخوارکنندگان
جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی

گفتمان کاربردی پیرامون جابه‌جایی با torsion شیردان با حضور دکتر سروش یوردخانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل نشخوارکنندگان
بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل

بیماری های شایع ویروسی دام در ایران با حضور دکتر حسین فتاحی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی طیور
گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی

گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی با حضور دکتر محمد مهدی عبداللهی

MCF با حضور دکتر ماکان هادی زمانی عمومی
عوامل موثر بر فصول پیک کاری دامپزشکان عمومی
دام های پرورشی رایج در هر استان نشخوارکنندگان