دامداری ۶۴۵۰ متر بر جاده دو کله
مكان گيرنده

فروش دامداری و باغ ۶۴۵۰ متر
موقعیت عالی بر جاده و دو کله
امتیازات جواز ۷۵ راس گوساله
آب لوله کشی و برق ۳ فاز
۳ ساعت آب موتور آب در گردش ۶ روز
دارای ۳ بهاربند و ۲ سوئیت کارگری و انبار
دارای ۱۰۰۰ تا درخت انار دو ساله
ورامین میدان رازی قلعه سین جاده معین آباد ابتدا جاده سوره
تلفن تماس ۰۹۱۲۱۱۶۳۵۹۰

تومان

دامیران