فرش تلیسه آبستن ۷ ماهه نژاد سمینتال

تلیسه آبستن 7 ماهه نژاد سیمینتال
تعداد آماده فروش یک راس
وزن حدودا 570 الی 600
قیمت 31 میلیون تومان محل بازدید سمنان سرخه
مدیر فروش آقای باشی 09128279618

تومان

دامیران