فروش گوساله های ارسبارانفروش گوساله های ارسباران

فروش گوساله های گاوداری ارسباران

۱۰راس گوساله نر سمینتال قطع شیر وزن ۱۰۰ تا ۱۴۰کیلو نر (۷۴۰۰ملیون هر راس)

۱۰ راس گوساله نر سمینتال قطع شیر وزن۱۸۰تا ۲۵۰ کیلو نر (۹۳۰۰ملیون )

۱۰ راس گوساله نر هلشتاین قطع شیر وزن ۱۰۰تا۱۴۰کیلو نر(۶۴۰۰ ملیون )

۳ راس گوساله نر سمینتال قرمز ۲ماه و نیم (۶۸۰۰ملیون)

۱ راس تلیسه دیشب زاییده با گوساله سمینتال نر (۲۱ملیون)

۵راس تلیسه صنعتی هلشتاین پای کل خالص (از ۹تا۱۲ملیون)

۴۰راس گاو شیری (شکم دوم ) صنعتی شماره دار ( ۱۵ملیون)

۵ راس گاو شکم اول تازه زا و تازه کل خورده هلشتاین و سمینتال (۱۴ملیون)

۲راس تلیسه آبستن سنگین ۸ ماه هلشتاین
(۱۸ ملیون)

۱۰راس گوساله ماده سمینتال از ۱۴۰کیلو تا ۲۵۰ کیلو ( ۷۸۰۰تا ۹ملیون)
شماره تماس: 09126360261

تومان

دامیران هیچ گونه منفعت و سود در قبال معامله شما ندارد.
با مطالعه قوانین استفاده از دامیران، با اطمینان خرید کنید.