Dateچهارشنبه 14 خرداد 1399  04:18
دانشنامه جم (دامپزشکی و دامپروری)
دانشنامه جم (دامپزشکی و دامپروری)
منو / Menu

نیکلوزاماید-Niclosamide

دسته بندی : سایر ضد انگل ها
اطلاعات تماس شرکت تولید/وارد کننده
نیکلوزاماید
۱۲۵٠ میلی‌گرم
۵ بلیستر ۱٠ عددی
هر بولوس حاوی:
نیکلوزاماید ۱۲۵٠ میلیگرم
فقط برای مصرف دامپزشکی
بـرای درمـان و کنتـرل تنیـازیــس در گوسفند، بز، گوساله، سگ، گربه و طیور
موارد مصرف
برای کنترل و درمان تنیـازیـس در گـوسفنـد، بـز، گوساله، سگ، گربه و طیور
میزان و روش مصرف
گوسفند و بز: یک بولوس برای ۱۵ کیلوگرم وزن دام
گوساله و گاو: یک بولوس برای ۲۵ کیلوگرم وزن دام
سـگ: یـک بـولـوس بــرای ۱٠ کیلــوگـرم وزن دام
گربه: یک سوم بولوس برای ۳/۳ کیلـوگرم وزن دام
طیور: روزانه ۱٠٠ تا ۲٠٠ میلـی‌گـرم مـاده مـوثره برای هر کیلوگـرم وزن بـدن مخلـوط بـا خـوراک به مدت سه روز
جهت کسب نتیجه بهتر توصیه مـی‌شـود یـک شـب قبل از درمان از تغذیه دام و طیور خودداری شود.
مکانیسم اثر:
با ممانعت از جذب گلوکز باعث اختلال در روند فیبریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری  سلول انگل شده و با متوقف شرن چرخه کربس منجر به مرگ انگل میشود.
موارد منع مصرف
تـا کنـون هیچگـونـه مـوارد منــع مصــرف بــرای نیکلوزامایدشناخته نشده است.
ایمنی دارو
نیکلـوزامـایـد داروی ضـد انگلـی مطمئــن و بــی ضرری است و با توجه به جذب روده‌ای بسیـار کـم آن حتی تا ۴٠ برابر دوز درمانی در گوسفنـد و بـز مسمومیت ایجاد نمی‌کند.
شرایط نگهداری
در محل خشک و خنک نگهداری شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.محصولات مشابه