آشنایی با ریزجلبک ها
اهمیت ریز جلبک ها در صنعت آبزی پروری صنعت آبزیان
اهمیت ریز جلبک ها در صنعت آبزی پروری

ریز جلبک ها میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده ای هستند که به راحتی و ارزانی قابلیت تکثیر و پرورش دارند. این موجودات به دلیل داشتن کلروفیل که آنها را قادر به انجام عمل فتوسنتز می کند. مهم ترین تولید کنندگان مواد آلی در محیط های آبی به شمار می آیند و به عنوان اولین حلقهی زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی محسوب می شوند..