ابطال کد تخصیص ارز واردکنندگان
کد تخصیص ارز واردکنندگان نهاده باطل و واگذار می گردد اخبار و مقالات عمومی
کد تخصیص ارز واردکنندگان نهاده باطل و واگذار می گردد

بر اساس این مصوبه، انعقاد قرارداد، مشروط به استفاده از ظرفیت غیرفعال مجموعه‌های مذکور با نرخ مصوب اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبات هیئت مدیره در قبال تحویل نهاده مورد نیاز از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو به نرخ مصوب و بر اساس ضریب و مقادیر اعلامی..