استفاده از هورمون در مرغ ها
استفاده از هورمون در صنعت مرغداری؟ صنعت طیور
استفاده از هورمون در صنعت مرغداری؟

همه ما در طول زندگی خود اصطلاح مرغ های هورمونی را بارها شنیده ایم. تصوری که در همه قشرهای جامعه از گذشته وجود دارد و از برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم بسیار شنیده ایم. در ادامه این مقاله در دامیران با ما همراه شوید تا به اشتباهات رایج و غلط در جامعه در استفاده از هورمون در پرورش مرغ های گوشتی بپردازیم.