اسیدهای چرب دامی
بررسی سودمندی تغذیه ای دنبه نشخوارکنندگان
بررسی سودمندی تغذیه ای دنبه

عقیده بر آن است که دنبه یک پاسخ سازگار از گوسفند در برابر شرایط سخت محیطی نظیر گرما بوده است، زیرا دام ها برای مقاومت در برابر گرما مجبور به ذخیره چربی در اندامی به نام دنبه بوده اند، در حالی که گوسفندان مناطق سردسیر برای مقاومت در برابر سرما، چربی را به عنوان یک عایق در زیر پوست ذخیره کرده اند و لذا فاقد دنبه می باشند..

اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام نشخوارکنندگان
اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

چربیها در تغذیه انسان و حیوانات اهلی موضوع تحقیقات هستند. این مطالعات اغلب به گروهای ویژهای از چربیها (اشباع، غیراشباع، چند زنجیره ای غیراشباع یا گروه های چربی بر اساس طول زنجیره های اسید چرب (کوتاه، متوسط یا بلند زنجیر) تعلّق دارند.