انواع بیماری های گوسفند و بز
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان نشخوارکنندگان
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﻰ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻰ ﺑﻰﻫﻮازى و ﺑﺪون ﻫﺎگ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﺳﻢ و ﻟﻨﮕﺶ ﺷﺪﯾﺪ دام ﻣﻰﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺶ از 2 هفته مقاومت نداشته و درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ آﻏﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺠﻨﺰارﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻞﻫﺎى ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب..

مروری بر بیماری های متابولیک گوسفندان و بز نشخوارکنندگان
مروری بر بیماری های متابولیک گوسفندان و بز

اين عارضه به بيماري بره دوقلو و بيماري زايمان نيز خوانده ميشود. اين بيماري يك نوع مرض در ميشها محسوب ميشود كه در گوسفند هاي تمامي كشور ها بخصوص تحت شرايط خشكسالي و يا در شرايط نزديك به خشكسالي مشاهده ميشود و در مواقعي كه كمبود مواد غذايي در فصل زمستان به صورت حاد مسيله ساز ميشود موارد اين بيماري مشاهده ميگردد.