انواع کنسانتره خوراک
خوراک کنسانتره و نحوه مخلوط کردن اخبار و مقالات عمومی
خوراک کنسانتره و نحوه مخلوط کردن

به گفته انجمن مقامات کنترل خوراک آمریکا (AAFCO ، 2000) ، خوراک کنسانتره ،خوراک مکملی است برای بهبود تعادل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و برای رقیق سازی و مخلوط کردن بیشتر برای تولید یک مکمل یا یک خوراک کامل در نظر گرفته شده است.