اهمیت واکسیناسیون آبزیان
طرح بازنگری در واکسیناسیون آبزیان کشور صنعت آبزیان
طرح بازنگری در واکسیناسیون آبزیان کشور

مدیرکل بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به تجربیات تلخ گذشته در حوزه واردات واکسن آبزیان، برنامه توسعه واکسیناسیون آبزیان تهیه شده که نوعی بازنگری و احیا در این زمینه محسوب می شود.