بازار خراب دامداران
دامداران حال و روز خوبی ندارند! نشخوارکنندگان
دامداران حال و روز خوبی ندارند!

سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: وضع دامداران بسیار خراب است و امسال تاکنون توانسته ایم در بخش گاو شیری فقط 35 درصد نهاده های مورد نیاز خود را دولتی دریافت کنیم و 65 درصد باقیمانده را از بازار آزاد تهیه کرده ایم. در بخش پرواربندی و گوساله های گوشتی تاکنون هیچ نهاده ای...