بذرهای انباشته در گمرک
نهاده‌های دامی انباشه شده در گمرکات خوراک موش ها می شود نشخوارکنندگان
نهاده‌های دامی انباشه شده در گمرکات خوراک موش ها می شود

ماه‌هاست که صنعت دامپروری کشور با مشکل تامین و افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبرو است به نحوی که قیمت محصولات را به شکل چشمگیری افزایش داده است. کشور ما بیش از 70 درصد نهاده‌های دامی موردنیاز خود را از طریق وارات تامین می‌کند در حالی که با توجه به پتانسیل های موجود..