بز بومی
وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز بومی استان مازندران

بز بومی مازندران از نظر بازده صفات مطلوبی از جمله، تولید شیر، افزایش وزن روزانه، وزن پروار و درصد دوقلوزایی، دارای پتانسیل پا یینی میباشد . پتانسیل ژنتیکی پایین این بز، سبب کاهش بازده اقتصادی و در نتیجه بی میلی دامداران جهت پرورش آن در استان شده است به طوری که معمولاً 5 درصد از گله های گوسفند را بز تشکیل میدهد. پرورش بز در این استان مانند اکثر نقاط کشور بیشتر بصورت سنتی و کوچ..