بسته بندی مواد غذایی
دکتر مسعود رسولی: ما در عملکرد دولت، سیاست و برنامه ریزی ندیده ایم اختصاصی دامیران
دکتر مسعود رسولی: ما در عملکرد دولت، سیاست و برنامه ریزی ندیده ایم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگویی با خبرنگار دامیران از نحوه مدیریت دولتی در زمینه فعالیت صنف تولید و بسته بندی مواد پروتئینی انتقاد کرد. دکتر مسعود رسولی، بزرگترین مشکل تولید کنندگان را دخالت‌های دولتی، و نیز عدم ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی دانست و تصمیمات آنی و خلق الساعه را  آسیب زننده به صنعت نامید.

آشنایی با علائم و نمادهای روی بسته مواد غذایی اخبار و مقالات عمومی
آشنایی با علائم و نمادهای روی بسته مواد غذایی

طبق مقررات جدید اتحادیه اروپا، ارائه اطلاعات تغذیه ای برای تقریبا تمامی غذاها و نوشیدنی ها از سوی تولید کنندگان آنها الزامی است که این اطلاعات معمولا در پشت بسته بندی محصولات (و گاهی در قسمت کناری آن)، به صورت یک جدول درج می شوند. ترتیب قرارگیری مواد مغذی در این جدول حائز اهمیت است،