بوی نامطبوع دامداری ها
بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام مربوط به چیست نشخوارکنندگان
بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام مربوط به چیست

مطالعات یک تیم دانشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۷ درخصوص تعیین سهم منابع مولد آلودگی بو در مسیر فرودگاه امام خمینی نشان می‌دهد سهم مرکز دفن پسماند آرادکوه در میزان این نوع آلایندگی حدود ۲۰ درصد است. به گزارش همشهری، مطالعات انجام شده از آن حکایت می‌کند که بیش از ۹۸کانون آلایندگی در این مسیر وجود دارد.