بیمارهای گوسفندان
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان نشخوارکنندگان
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﻰ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻰ ﺑﻰﻫﻮازى و ﺑﺪون ﻫﺎگ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﺳﻢ و ﻟﻨﮕﺶ ﺷﺪﯾﺪ دام ﻣﻰﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺶ از 2 هفته مقاومت نداشته و درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ آﻏﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺠﻨﺰارﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻞﻫﺎى ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب..

بیماری شاربن شترمرغ و گوسفند را از پا در می‌آورد! نشخوارکنندگان
بیماری شاربن شترمرغ و گوسفند را از پا در می‌آورد!

شاربن، باکتری ای است که می‌تواند ده‌ها سال در محیط باقی بماند و بیشتر پستانداران و پرندگان مانند شتر مرغ و گوسفند را درگیر می‌کند و شیوع آن بین علف خوران نیز بسیار گسترده است. این بیماری معمولا پس از بارندگی شدید، سیل یا خشکسالی و حتی در زمین‌هایی که برای اولین بار شخم زده شده‌اند، شیوع پیدا می‌کند.