بیماریهای حیوانات
بیماری لیستریوز (بیماری سیلو) Listeriosis نشخوارکنندگان
بیماری لیستریوز (بیماری سیلو) Listeriosis

بیماری لیستریوز (بیماری سیلو) Listeriosis ، گوینده : کیان کاشانی _ دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency

بیماری بابزیوز در گاو (پیروپلاسموز) نشخوارکنندگان
بیماری بابزیوز در گاو (پیروپلاسموز)

Bovine babesiosis ، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی Vetergency

بیماری میکسوماتوزیس در خرگوش (myxomatosis) اخبار و مقالات عمومی
بیماری میکسوماتوزیس در خرگوش (myxomatosis)

گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency

بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک در سگها اخبار و مقالات عمومی
بیماری لیشمانیوز جلدی یا سالک در سگها

Canine cutaneous leishmaniasis ، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency