بیماریهای ماهیان
بیماری انگلی دیپلوستومیازیس چشمی در ماهیان صنعت آبزیان
بیماری انگلی دیپلوستومیازیس چشمی در ماهیان

عامل این بیماری انگل کرمی به نام Diplostomum spataceum است که در حقیقت ترماتود طیور محسوب می شود . کرم بالغ در روده ی ماکیان زندگی می‌کند. میزبان واسط اول حلزون‌ها و میزبان واسط دوم ماهی ها هستند. در نتیجه با تجمع متاسرکر این انگل در عدسی چشم ماهی ، کاتاراکت و کوری در ماهیان پدید می آید. 

بیماری میکروبی داخلی ماهی ها صنعت آبزیان
بیماری میکروبی داخلی ماهی ها

این بیماری مرگ و میر زیادی بین ماهی های قزل آلای کارگاه ها و ماهی ها وحشی بوجود می آورد. ماهی قزل آلای رنگین کمان بطور کلی جزء مقاوم ترین ماهی ها در مقابل بیماری فرونکولوزیس است ولی ممکن است به این بیماری آلوده شده و منبع بیماری برای سایر ماهیها گردد. در گذشته این بیماری بسیار رایج و خطرناک بود زیرا داروئی برای مداوای آن شناخته نشده بود..

معرفی بیماری باکتریایی آبشش صنعت آبزیان
معرفی بیماری باکتریایی آبشش

معرفی بیماری باکتریایی آبشش، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency

بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان صنعت آبزیان
بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان

کیفیت غذایی برای پرورش ماهی در رژیم غذایی آنها مورد استفاده قرا میگیرد، اصلی بسیار مهم در راستای بهره برداری مناسب از سیستم های پرورشی است. بیماری های تغذیه ای ممکن است در نتیجه کمبود مواد غذایی، گوناگونی انواع مواد غذایی مصرفی و یا نامتعادل بودن مواد لازم در جیره غذایی آنها باشد.