بیماری انگلی خونی تیلریوز
بیماری انگلی خونی تیلریوز نشخوارکنندگان
بیماری انگلی خونی تیلریوز

این بیماری از مراکش و پرتغال در غرب، در حوزه مدیترانه و خاورمیانه، تا هند و چین در شرق دیده می‌شود. بیماری تیلریوز یک بیماری دامی (گاوها) است و توسط سه نوع کنه میزبان انتقال می‌یابد. در مناطق بومی تقریبا تمام دام‌های بزرگسال آلوده می‌شوند. نرخ سرایت بسته به نوع آزمایش و معاینه متغیر‌است.