بیماری سگ و گربه
بیماری تراکئوبرونشیت در سگ‌ها Kennel Cough اخبار و مقالات عمومی
بیماری تراکئوبرونشیت در سگ‌ها Kennel Cough

گوینده: کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency