بیماری سیاه زخم
بیماری سیاه زخم یا شاربن نشخوارکنندگان
بیماری سیاه زخم یا شاربن

سیاه زخم بیماری جانوران علفخوار بویژه گوسفند (شاربن) و گاو و گاهی اسب و بز و خوک می باشد، که با توجه به توضیحات بالا ناشی از آلوگی با گونه ی باسیلوس آنتراسیس می باشد. کخ با مطالعه بر روی این بیماری اصول چهارگانه ی معروف خود را برای شناسایی رابطه بیماری زایی یک میکروب با بیماری ارائه داد.