بیماری عفونی گاو
بیماری کراتوکونژنکتیویت عفونی در گاو Pink eye (IBK) نشخوارکنندگان
بیماری کراتوکونژنکتیویت عفونی در گاو Pink eye (IBK)

گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency