بیماری های آبزیان
افزایش بهره‌وری صنعت آبزیان با تولید دو واکسن ایرانی صنعت آبزیان
افزایش بهره‌وری صنعت آبزیان با تولید دو واکسن ایرانی

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس اسامی این واکسن‌ها است که در مقابل عوامل باکتریایی پوشش محافظتی قابل قبولی را برای آبزیان ایجاد می کند. این دو واکسن که آبزیان را در مقابل عامل باکتریایی لاکتو کوکوزنیس مصون می‌کند با تلاشی دانش‌بنیانی در داخل کشور تولید شد.