بیماری های دام
طاعون نشخوارکنندگان یک بیماری ویروسی واگیر در بز و گوسفند است نشخوارکنندگان
طاعون نشخوارکنندگان یک بیماری ویروسی واگیر در بز و گوسفند است

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست دماوند در خصوص شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان اظهار داشت: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، یک بیماری ویروسی واگیر در بز و گوسفند است که در برخی سم داران وحشی مانند آهو نیز بروز می‌کند و به آن طاعون بزی هم گفته می‌شود.

دامداران نکات بهداشتی را جدی بگیرند نشخوارکنندگان
دامداران نکات بهداشتی را جدی بگیرند

رئیس اداره نظارت برامور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: طاعون نشخوارکنندگان کوچک که حدود یک ماه پیش در بخش‌هایی از زیستگاه‌های حیات وحش در غرب مازندران مشاهده شد و تلفاتی به جا گذاشت در حال حاضر کنترل شده است، اما رعایت برخی نکات توسط دامداران برای پیشگیری از ابتلای دام‌ها به این بیماری ضروری است.

آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان نشخوارکنندگان
آشنایی با مهم ترین بیماری های گوسفندان

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرى ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﻰ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻰ ﺑﻰﻫﻮازى و ﺑﺪون ﻫﺎگ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﺳﻢ و ﻟﻨﮕﺶ ﺷﺪﯾﺪ دام ﻣﻰﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺶ از 2 هفته مقاومت نداشته و درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪ آﻏﻞ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺠﻨﺰارﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻞﻫﺎى ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب..