بیماری ورم پستان
ورم پستان و کیفیت شیر نشخوارکنندگان
ورم پستان و کیفیت شیر

ضرر وارد آمده به میزبان به شکل کاهش تولید شیر، کاهش کیفیت آن و همچنین آسیب به سلامت حیوان خود را نشان می‌دهد. وجه اقتصادی آسیب به وجود آمده توسط ورم پستان تمامی حوزه‌های مربوط به صنعت شیری از قبیل فرد تولیدکننده تا فرآوری و تبلیغات محصولات لبنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.