بیماری ویروسی ماهی
بیماری های ویروسی در پرورش ماهی صنعت آبزیان
بیماری های ویروسی در پرورش ماهی

سالیان زیادی است که بیماری های ویروسی عامل ایجاد مشکل مشکلات زیادی در هچری ها و کارگاه های پرورش ماهی بوده اند. عوامل ایجاد این بیماری ها تنها در سالهای اخیر که روش های جداسازی و تشخیص آنها شناسایی شده معلوم گردیده اند. تا کنون در آزاد ماهیان ۳ نوع بیماری ویروسی شناسائی شده است که برای پرورش دهندگان ماهی از اهمیت ویژه ای..