بیماری کانی بالیسم طیور
داستان همدیگرخواری در مرغداری ها! صنعت طیور
داستان همدیگرخواری در مرغداری ها!

غلامرضا ملکی در خصوص انتشار فیلم همدیگر خواری در یکی از مرغداری‌های ارومیه و ابراز نگرانی مردم اظهارکرد: بیماری کانی بالیسم منشأ ویروسی و یا عفونی نداشته و در حقیقت یک عادت و رفتار پرخاشگرانه در بین طیور هست که باعث خودخوری و یا دیگرخواری می‌شود.