بیماری کووید19
کووید۱۹ و حیوانات اخبار و مقالات عمومی
کووید۱۹ و حیوانات

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  این سند را به درخواست اعضا تهیه کرده است تا اطلاعاتی را برای برقراری ارتباط با متخصصان دام (از جمله دامداران، تولیدکنندگان، دامپزشکان، دامداران، کارمندان بهداشت حیوانات جامعه) فراهم کند. توصیه می شود از این اطلاعات برای ارائه راهنمایی عملی..

کرونا ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد نشخوارکنندگان
کرونا ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد

وزیر بهداشت کووید۱۹ را ویروسی پیچیده خواند که ماهیت شتر، گاو، پلنگی دارد و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت استان ها در مقابله با این بیماری، گفت: همه علم مملکت در تهران نیست و استفاده از ظرفیت استان ها بزرگترین هنرمندی در رسیدن به پاسخ خیلی از سوال ها درباره کروناست.