بیماری گاو و گوساله
چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟ نشخوارکنندگان
چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟

در طی هزاران سال اهلی کردن حيوانات، مطالعات روی حيوانات وحشی و رها شده در مراتع، نشان داده اند که، رفتار حيوانات مزرعه ای، هنوز شباهت نزديکی با نياکان وحشی آنها دارد. حيواناتی که در طبيعت نقش صيد را بازی می کنند، مانند نشخوارکنندگان اهلی، به نوعی سازگاری پيدا کرده اند که به توانند، خود را از گزند صيادان دور، و در امان نگه دارند. ترس، نقش اساسی در اين فرآيند بازی می کند..

بیماری تب سه روزه گاو Bovine ephemeral fever نشخوارکنندگان
بیماری تب سه روزه گاو Bovine ephemeral fever

گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency

بیماری کراتوکونژنکتیویت عفونی در گاو Pink eye (IBK) نشخوارکنندگان
بیماری کراتوکونژنکتیویت عفونی در گاو Pink eye (IBK)

گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، رسانه دامپزشکی vetergency

بیماری پنومونی واگیر در گاو نشخوارکنندگان
بیماری پنومونی واگیر در گاو

بیماری C. B.P. P یا بیماری پنومونی واگیر در گاو  بوسیله میکروبی که میکوپلاسما میکوئیدس نامیده می شود ایجاد شده که حتی با میکروسکوپ های دقیق بسختی دیده می شود. اما رشد آن با کشت مواد آلوده به میکروب در آزمایشگاه قابل مشاهده است. تمام انواع گاو ( Both Bostaurus and Bosindicus) مستعد ابتلای به بیماری هستند. بوفالوهای اهلی معمولا بیشتر مقاوم هستند..