بیمه فراگیر آبزیان
آغاز بیمه فراگیر آبزیان در کشور صنعت آبزیان
آغاز بیمه فراگیر آبزیان در کشور

همزمان با آغاز هفته دولت بیمه فراگیر آبزیان آغاز شده است که می‌تواند در توسعه صنعت آبزی پروری کشور کمک موثری باشد. با اجرایی شدن بیمه فراگیر، آبزیان از مراحل تخم چشم زده، لارو، تکثیر و تا مرحله‌ای که آبزیان از استخر‌های پرورشی خارج می‌شوند تحت پوشش بیمه خواهند بود.