تخمگذاری مرغ ها
استفاده از سیستم های مدرن در تخمگذاری مرغ ها صنعت طیور
استفاده از سیستم های مدرن در تخمگذاری مرغ ها

در این ویدئو سیستم های جدید و مدرن در پرورش مرغ های گوشتی تخمگذار نمایش داده می شود