ترکیبات شیمیایی
نقش اسیدهای آلی در خوراک دام و طیور صنعت طیور
نقش اسیدهای آلی در خوراک دام و طیور

اسیدهای آلی مستقیما در مواد خوراکی و مواد مرکب استفاده می شوند. اسیدهای مایع و مخلوط بر روی خوراک پاشیده می شوند در حالی که اسیدهای جامد یا نمک های اسیدی مستقیما یا از طریف مخلوط های خاص اضافه می شوند. همچنین از اسیدهای آلی می توان..