تشخیص کیفیت گوشت
عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گوشت طیور صنعت طیور
عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گوشت طیور

کیفیت گوشت را از طریق مواردی چون طعم، شکل ظاهری، و بافت آن تا حدودی می توان تشخیص داد و خصوصیاتی که بوسیله چشم قابل ارزیابی باشند را صفات ظاهری آن می نامند. از نظر مصرف کنندگان کیفیت گوشت بعد از پخت اهمیت بسیاری دارد، چرا که رنگ گوشت بخوبی تازه و یا کهنه بودن آن را نشان می دهد.