تغذیه دام
تجهیزات اتوماتیک تغذیه گوساله با خوراک مایع نشخوارکنندگان
تجهیزات اتوماتیک تغذیه گوساله با خوراک مایع

مدیریت تغذیه گوساله ها در سه ماه اول بسیار مهم و اساسی است. زیرا به دلیل داشتن دستگاه گوارش حساس، به راحتی می تواند در اثر تغذیه ناصحیح دچار ناراحتی و اختلال شود. تا 6 ساعت اول بعد از زایمان، جذب ایمنوگلوبین حداکثر است و در این مدت گوساله ها می بایستی ۱۰-۸ درصد وزن بدن آغوز مصرف کنند. میزان ایمنوگلوبین در شیر مادر از ۲۲ تا ۵۰ میلی گرم در هر لیتر متغیر است.

چرا از پودرهای چربی نیکو رشد پایا در تغذیه دام استفاده کنیم؟ نشخوارکنندگان
چرا از پودرهای چربی نیکو رشد پایا در تغذیه دام استفاده کنیم؟

چربی های خوراک بخشی اساسی در تغذیه نشخوارکنندگان است. با مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا عملکرد دامهای خود را بهبود ببخشید. پرورش لبنیات به شدت رقابتی است. در کیمیا رشد صنعت البرز ما درک می کنیم که برای بهینه سازی بهره وری در گله خود باید تمام تلاش خود را انجام دهید.